Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji
Vaikams - Kristaus Žiburėliai - Turinys
Įvadas - 2009 leidinėliai #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
2010 leidinėliai Kryžiaus kelias #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19    
2011 leidinėliai #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27                

_____________________________    ___________________________

Kristaus Žiburėliai!

 

 

 

 

 Interneto religinis leidinėlis lietuvių išeivijos mažiesiems  

Turinys

 

2010 metų temos

Pasaulio sukūrimas Tau Ačiū, Dievuli
Pasakyk

        Maldelės
1. 
Mano rytas
2.
Kad būtume geri

3. Mano angeliukas
4. Vardan Dievo
5. Mano diena

Pirmoji nuodėmė
MANO ANGELAS SARGAS
NE VISI ŽMONĖS KLAUSĖ DIEVO
NOJAUS LAIVAS 
DIEVO LAIŠKAS ŽMOGUI

Spalvavimo lapai
Abraomas su Izaoku

Kudikėlis Mozė
Mozė susitinka su Dievu degančiam krūme

Marija ir angelas
Angelas ir piemenys
Jėzus, Marija ir Juozapas
Piemen
ėlis su avyte
Piemenėlis su žvaigžde
Trys karaliai
Angelas sargas
 

DIEVAS DOVANOJA GYVENIMĄ
Abraomas – tikinčiųjų tėvas
Mozė susitinka su Dievu
Gyvenimo žodžiai
Jono Krikštytojo gimimas
Žiburėliai meldžiasi ir gieda
Dievas kalba su mumis
Adventas
Marija sako Dievui „Taip“
Jėzus atėjo iš dangaus
Karalaičio kelionė
Aš tarnausiu Jėzui

Kalėdos

Pamokėlės

DAUG ŽMONIŲ TIKI JĖZŲ

Kryžiaus kelias - spalvavimo knygutė
spausdinimui          PowerPoint byla

Religinės temos

DIDŽIOJI SAVAITĖ

VELYKOS

DALINKITĖS GERĄJA NAUJIENA

PALAIMA IR TAIKA

GERASIS GANYTOJAS

VYNMEDIS  IR  ŠAKELĖS

JĖZUS MELDŽIASI

 

Maldelės

Didžiąją savaitę Tu pašaukei mus tikėti
Dievuli, parodyk man savo meilę Tu kvieti mus klausyti
Jėzau, išmokyk mane Teateinie Kristaus karalystė

Labą rytą

Lietuvių pasveikinimas

Svarbios maldos

Kryžiaus ženklas Malda už mirusius
Tėve mūsų Malda prieš valgį
Angelo pasveikinimas (Sveika Marija) Malda po valgio
Švč. Trejybės pagarbinimas  
Apaštalų išpažinimas  

☼☼☼☼☼

♦♦♦

Kristaus Žiburėliai

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė