Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    __________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

 Interneto religinis leidinėlis Lietuvos ir pasaulio jaunimui – Nr. 1

 ***

KAIP DAROME MORALIAI TEISINGUS SPRENDIMUS

            Savo gyvenime darome daug sprendimų.  Tai yra įmanoma, nes gyvename laisvame krašte ir turime teisę laisvai apsispręsti visose mūsų gyvenimo srityse.  Daryti sprendimus gali būti labai lengva ir labai sunku.  Jei kišenėje turime 50 centų, lengva apsispręsti, jeigu norime pirkti plytelę šokolado.  Tačiau, jei esame labai ištroškę ir dar norėtume nusipirkti „coca cola“, kuri taip pat kainuoja 50 centų, sprendimas pasidaro sunkesnis.

            Apsisprendimas reiškia pasirinkimą.  Apsispręsdami mes kartais turime ko nors atsisakyti.  Kartais žinome, ko atsisakome, kartais – ne.

Teisingi ir neteisingi sprendimai

            Yra vienas apsisprendimas, kuris mūsų gyvenime nuolat kartosis.  Tai pasirinkimas tarp to, kas yra moraliai teisinga ir to, kas yra moraliai neteisinga.  Kaip ir visi kiti mūsų apsisprendimai, ir šis pasirinkimas gali būti labai lengvas arba labai sunkus.

            Vaikystėje kai kuriuos sprendimus už mus padaro kiti – tėvai, mokytojai, vadovai ir t.t.  Šeimos nariai gali sakyti: jei gerai nesielgsi, bus tau negerai!  Tokiu būdu išmokstame tinkamai elgtis – pasidalinti, sakyti tiesą, nesimušti, būti mandagūs.

            Jaunystėje darosi vis sunkiau padaryti teisingą sprendimą, nes pasirinkimų jau yra daug daugiau.  Mokykloje ir aplamai mūsų aplinkoje, kurios ratas darosi vis didesnis, sutinkame daug žmonių.  Susiduriame su situacijomis, kuriose gali būti nelengva atskirti tai, kas yra moraliai teisinga nuo to, kas yra moraliai neteisinga.  Labai greitai sužinome, kad daugelio žmonių vertybės labai skiriasi nuo tų vertybių, kurių mus išmokė mūsų tėvai ir auklėtojai.  Ir tada mums kyla klausimas: o kas iš tikrųjų yra teisus?  Draugų pažiūros pasidaro nepaprastai svarbios.  Kartais nelengva priimti kitų mums daromus siūlymus.  Galutinėje išvadoje mes patys turime daryti sprendimus ir savęs klausti: Ko aš noriu ir ko galiu atsisakyti, kuo galiu pasitikėti?

            Moraliai teisingus sprendimus suprasti nėra lengva.  Bet pabandykime ir žinokime, kad tai yra begaliniai svarbu, nes bendruomenė (t.y. žmonės) mus laikys atsakingus už mūsų elgesį.         

Sąžiningumas

            Vieną sprendimą privalome padaryti: kad būsime sąžiningi.  Sąžiningas žmogus sako: „Aš neapgaudinėsiu, nemeluosiu, nevogsiu“.  Kai žmonės pamato, kad esame sąžiningi, įgauname jų pasitikėjimą.  Žmonės vertins mūsų draugystę, nežiūrint kad gal kartais jie ir nesutiks su mūsų nuomone.  Jie gali mumis pasitikėti.

            Jaunuolis, kuris laisvalaikiu dirbo parduotuvėje, kartą rado ant grindų $5.00.  Jis tuos pinigus atidavė savo viršininkui.  Po kelių savaičių, neatsiradus savininkui, viršininkas atidavė pinigus jaunuoliui, sakydamas: „Džiaugiuosi, kad tu esi toks sąžiningas“.  Jaunuolis laimėjo daug daugiau nei penkis dolerius; jis laimėjo patikimo žmogaus vardą.

Teisingumas

            Dar vienas sprendimas, kurį privalome daryti tai būti teisingi.  Teisingai žaisti reiškia žaisti laikantis žaidimo taisyklių.  Būti teisingu reiškia dalintis lygiai su kitais.  Pavyzdžiui, kai būrys draugų kartu stovyklauja ar iškylauja, reikia su visais lygiai dalintis įvairiais darbais, kad visiems buvimas drauge būtų malonus.   Kitas teisingumo pavyzdys būtų bendravimas su jaunesniais, leidžiant jiems lygiai su visais dalyvauti tuose pačiuose užsiėmimuose.

            Gal kartais ir nepagalvojame, bet kai esame teisingi savo elgesyje su kitais, jie pasijunta svarbūs ir reikalingi.  Mums visiems smagu, kai galime taip jaustis kitų tarpe.  Mes  norime žinoti,  kad  kam  nors priklausome ir esame svarbūs.  Mes tai galime atsiekti būdami teisingi, laikydamiesi taisyklių ir dalindamiesi vieni su kitais.

Pagarba

            Trečias sprendimas liečia pagarbą kitų teisėms.  Mes norime turėti teises, bet tai reiškia, kad kiti taip pat turi tokias pačias teises.  Gerbdami kitų teises mes laimime jų pagarbą mūsų teisėms.

            Pavyzdžiui, galime turėti tris gerus draugus su kuriais mes daug kuo dalinamės.  Tačiau kiekvienas draugas lanko kitos religijos bažnyčią.  Ar šis religijų skirtumas sudaro mums problemų?  Pagarba draugui, nors jis ir išpažįsta kitą religiją, taip pat įgalina mus turėti savo įsitikinimus.

            Kartais mes skiriamės odos spalva, ūgiu, fiziniu pajėgumu.  Tik gerbdami kiekvieno teises galime tikėtis pagarbos ir sau.

            Iš esmės, taisyklė kuria vadovaujamės darydami sprendimus, kas yra moraliai teisinga ar neteisinga yra ši: gyvenime visada iš mūsų bus laukiama, ką mes turėtume daryti ir ko neturėtume daryti.  Bendravime su žmonėmis mes visada privalome vadovautis principais, kurie nusako, kas yra moraliai teisinga arba moraliai neteisinga.  Jie visada nurodo, kaip mes privalome elgtis.

Sveikata

            Teisingus sprendimus lengviausia daryti, kai esame sveiki ir gerai jaučiamės.  Šviesus protas ir sveikas kūnas padaro didelį skirtumą.  Tiktai tokiu būdu galime pilnai pajusti pilną gyvenimo džiaugsmą.  Nors mes ir negalime savo sveikatos stovio kontroliuoti, mes galime rūpintis, kad sąmoningai savo sveikatai nepakenktume.   Kai esame jauni ir jaučiamės labai sveiki, pagundos, kurios daugiausia gali sveikatai pakenkti, yra labai didelės.  Mes galime padaryti labai sąmoningą sprendimą būti sveiki ar nesveiki, atsisakydami pasiduoti narkotikams, alkoholiui ir rūkymui.

            Esame girdėję sakant: „pilnai savo gyvenimą gyventi“.  Tai apibūdina, kaip mes visi galime gyventi ir save pilnai kontroliuoti.  Kai padarome daugiau nei savo dalį, praturtiname ne tik savo, bet ir kitų žmonių gyvenimą.   Viską galime atsiekti darydami moraliai teisingus sprendimus.

Parengė Nijolė Kersnauskaitė
Pasinaudota: „Youth's Frontier – Making Ethical Decisions“,  Boy Scouts of America

♦♦♦

Įsiklausyti tyloje

            Gyvenimas seksis, jei išmoksime įsiklausyti į save, žmones ir Dievą.  Tai nelengva.  Mums nuolatos neduoda ramybės aplinkos įvykiai, iškylantys sunkumai bei neatsakyti klausimai.  Būna, kad jau nė girdėti nieko nebenori...

            Kaip dažnai mus kamuoja įvairiausi vidiniai balsai – net jeigu bandome juos nutildyti.  Galvoje knibždėte knibžda gausybė minčių... Be to, reikia atlikti daugybę svarbių ir ne tokių svarbių reikalų, užbaigti pradėtą darbą, pasikalbėti telefonu... Vidiniams balsams ir raginimams nėra galo.

            Būtų labai gerai, jeigu tokiomis akimirkomis tavo širdis įstengtų nurimti, kad susitaikytum pats tu savimi ir viduje susikauptum, o sykiu savimi pasitikėtum.  Šią akimirką privalai pamiršti visus vidinius balsus, baimes ir nuogąstavimus, netgi džiaugsmus.  Tau reikia vien tylos.  Tyla nėra „triukšmo nebuvimas“,  tyla – vidinės taikos ir saugumo Dieve pajutimas... Tylėti žmogus tegali, kai klausosi, ypač kai klausosi tylos.

            Bet koks bendravimas, net pats kasdieniškiausias, jau savaime dvelkia malda – kalbi, klausaisi ir peržengi ribą tarp Aš ir Tu.  Daugelis sunkiai suvokia, kad tikras pokalbis jau yra malda.  Malda prasideda, kai peržengiame savo ribotumą.  Aukščiausioje maldos pakopoje, kai malda tampa tobula, žmogus įveikia ribą, skiriančią jį nuo Dievo – tampa viena su Kūrėju, su kitu žmogumi arba kūrinija.

(Mintys iš Johannes Pausch ir Gert Böhm knygos „Ir juodos avys gali melstis“)

 ♦♦♦

Sutelk mus, Viešpatie – 2009 balandžio 6___________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė