Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis Lietuvos ir pasaulio jaunimui – Nr. 6

 ***

P E R S I K E I T I M A S

„Skautiška vasara“ (Religiniai užsiėmimai)
Parengė: Kybartų Katalikiškojo jaunimo centras

Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno.  Ten jis atsimainė jų akivaizdoje.  Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje.  Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie kalbėjosi su Jėzumi.  Petras ir sako Jėzui: „Rabi, gera mums čia būti.  Pastatykime tris palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui.  Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę.  Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus.  Klausykite jo!“  Ir tuojau vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik Jėzų.  Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.  Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių“.         (Mt 9, 2-10)

■■■

Jėzus pasirodo visoje savo garbėje: aštriausias galimas kontrastas kenčiančiam Mesijui.  Kontrastas, bet ne prieštaravimas, kadangi garbė, kuri čia parodyta, yra prisikėlimo garbė, kuri gali būti pasiekta kančios keliu.

            Tai yra vienas kelias, kurį nurodo Evangelija apie atsimainymą, kuris remiasi Jėzaus kančia.

            Mirties ir persikeitimo, arba mirties ir prisikėlimo suvokimas kalba mums apie mirties ir atgimimo ciklus mūsų gyvenimuose.  Ši mintis gali padėti mums išsiaiškinti kai kuriuos asmeninius pasikeitimus, kuriuos mes dabar išgyvename.

            Pamąstyk apie dalykus, kurie tarsi miršta tavo gyvenime.  Tai dalykai, kurie mažėja, tampa mažiau svarbūs, išnyksta, atsiskiria; dalykai, kurie dabar tau jau neįdomūs.  Gal tai besibaigianti draugystė ar darbas?  Gal keičiasi seni požiūriai ir jausmai?  Pamąstyk apie dalykus, kurie, atrodo, praeina, bet dar nenugrimzdo praeitin.

            Pamąstyk apie dalykus, kurie ateina.  Tai dalykai, kurie dar netapo tavo gyvenimo dalimi, bet kurie kyla, išnyra, sugrįžta, tampa svarbesniais, daugiau norimais troškimas.  Gal tai studijos, darbas, draugai?

            Pabandyk peržvelgti tuos dalykus.  Leisk savo suvokimui ir jausmams plaukti, lietis laisvai, kol jie virs natūralia išvada, stoviu, būsena.  Pamąstyk, kas padeda ir kas apsunkina senų dalykų nutolimą ir naujų atsiradimą?  Ką tai sako tau?

            Ar tu matai, kokius nors ryšius tarp praeinančių, nykstančių dalykų ir naujų, besikuriančių, kylančių?   Įvardink sau tuos ryšius.

            Prašyk Dievą parodyti tau jo aktyvų veikimą šiuose pasikeitimuose.  Ar jis veikia, kad pašalintų kai ką iš tavo gyvenimo, kad būtų vietos naujiems dalykams, kurie padės tau augti ir tobulėti?

 ♦♦♦


GERBĖJAS AR SEKĖJAS?

            Pabandykime suvokti skirtumas tarp Jėzaus gerbėjų ir sekėjų.  Nuo to laiko, kai Jėzus atėjo į žemę, Jis turi ne tik priešų, bet ir gerbėjų bei sekėjų.  Mes, kuriems Jėzus ką nors reiškia, esame arba Jo gerbėjai, arba sekėjai.  Pagalvokime apie šias dvi grupes ir pamąstykime, kuriai grupei savo elgesiu ir gyvenimu priklausome.

GERBĖJAS

SEKĖJAS

Stovi minioje ir klausosi Dievo žodžio. Svarsto Viešpaties žodžius.

Stovi minioje ir klausosi...
Leidžia Viešpaties žodžiams keisti jo gyvenimą.

Sutinka su Jėzumi, kad pasaulis yra nuodėmingas.

Liūdi dėl savo klaidų ir priima Viešpaties atleidimą.

Valgo dangiškąją Duoną ir dėkoja Dievui už jo gerumą.

  Pats tampa duona, kuri yra  
  laužoma
ir  dalinama kitiems.

Kartu su kitais pamaldžiai seka Jėzaus Kryžiaus kelią.

Eina Jėzaus pėdomis, nešdamas savo kryžių.

Žino, kad yra Dievo kūrinys, gražus bei vientisas.

Žino, kad yra Dievo kūrinys, bet lyg molinis indas, trapus, dužus.

Lieka tuo gražiu Dievo kūriniu, bet netobulu.

  Žino, kad yra sudužęs, bet Dievo
  perdirbtas ir išaukštintas.

Gyvena lyg ir nepriekaištingai, bet širdyje nuolat jaučia tuštumą.

  Turi gyvenimo apsčiai ir gyvena
  pilnai.

Turi Jėzaus pažadus ir laukia geresnio rytojaus.

  Gyvena geresne dabartimi, nes
  savinasi Jėzaus pergalę. 

Seka Jėzų iš tolo.

  Prisiliečia prie Jėzaus, kad būtų jo
  pagydytas.

Žino tiesą ir ja gėrisi.

   Žino tiesą ir ja gyvena.

Pripažįsta Jėzaus autoritetą.

   Pasiduoda Jėzaus autoritetui.

Žavisi Jėzaus malda.

   Meldžiasi kaip Jėzus.

Džiaugiasi, manydamas esąs geras krikščionis.

Krikščioniškumo siekia žmonių bendruomenėje, tarnaudamas kitiems.

Kalba apie meilę.

Myli.

 ♦♦♦

Sutelk mus, Viešpatie – 2009 gegužės 12 d.__________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė