Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių jaunimui išeivijoje   – Nr. 11

Šventojo Rašto sudėtis

Vienas ir tas pat Dievo žodis skamba
visų įkvėptųjų autorių lūpomis.

Antanas Rubšys

 

             Šventąjį Raštą sudaro daug knygų: Senąjį Testamentą – 46 knygos, Naująjį Testamentą – 27 knygos.  Jas užrašė daugelis žmonių.  Žmonės rašė tai, ką jiems įkvėpė Dievas.  Todėl Dievas yra tikrasis Šventojo Rašto Autorius.

             Dievas savo minčių nediktavo žmonėms paraidžiui lyg kokio diktanto.  Jis įkvėpė mintis, kurias reikėjo išreikšti, o kaip tai perteiks, priklausė nuo žmogaus ir jo gabumų, išsilavinimo ir nusiteikimo.  Šventajame Rašte yra įstatymų, istorijos, pranašysčių, maldų, himnų.  Yra net poema apie gražią jaunuolių meilę.  Bibliją užrašė įvairūs žmonės, tad ir knygų stilius, jų žanras skiriasi.

             Taigi, Šventąjį Raštą sudaro 73 knygos.  Kai kurios yra net 100 puslapių, nors yra ir tokių, kuriose iš viso tik 2-3 ar net 1 puslapis.  Knygos rašytos ne tuo pačiu metu, o per daugelį šimtmečių.

             Įstatymo knygos – pati Šventojo Rašto pradžia.

             Istorinėse knygose aprašomas Dievo išrinktosios Izraelio tautos kelias, Jėzaus mokymas ir veikla, apaštalų darbai.

             Pamokomosios knygos skatina išmintingai gyventi ir deramai elgtis su Dievu bei žmonėmis, todėl naujajame lietuviškame vertime jos vadinamos Išminties knygomis.

             Pranašų knygose skelbiama Dievo valia išrinktajai tautai (Senajame Testamente – žydų tautai, Izraeliui, Naujajame Testamente – krikščionims).

             Senasis Testamentas parašytas hebrajų (senąja žydų), aramėjų, graikų kalbomis, Naujasis Testamentas – graikų kalba.  Į lietuvių kalbą ir Senąjį, ir Naująjį Testamentą buvo išvertęs Jo Ekscelencija arkivyskupas Juozapas Skvireckas.  Dabar išleistas naujas lietuviškas visos Biblijos vertimas.  Senąjį Testamentą iš originalo kalbos išvertė Amerikoje gyvenęs prelatas profesorius Antanas Rubšys.  Naujojo Testamento vertėjas – kun. Česlovas Kavaliauskas.

             Šventasis Raštas – kartu ir literatūros veikalas.  Jame yra ir poezijos: psalmės, Giesmių Giesmė.  Tačiau neieškokime modernumo veikale, kurio didžioji dalis parašyta prieš tūkstantmečius.  Nesirūpina Šventasis Raštas mokyti nei biologijos, muzikos ar matematikos.  Istorijos jame gana daug, tačiau Šventasis Raštas – taip pat ir ne istorijos vadovėlis.

             Šventasis Raštas yra Dievo laiškas žmonėms ir Dievui svarbu parodyti žmogui kelią į laimę Jo karalystėje.

             Dauguma Šventojo Rašto knygų parašytos hebrajų kalba, kuri turi savų ypatumų.  Hebrajų kalboje nėra laipsniavimo.  Mes pasakytume: „Šventojoje Šeimoje Juozapas buvo šventas, Marija – dar šventesnė, o Jėzus – visų švenčiausias“.  Žydai sakytų: „Juozapas šventas, Marija šventa šventa, Jėzus šventas šventas šventas“.

Lietuvių kalboje sakome: „Štai šitą žmogų myliu labiau, o aną mažiau“.  Žydai tegali

pasakyti tik taip: „Šitą myliu, ano nekenčiu“.  Todėl mums darosi neaišku, kai Šventajame Rašte Dievas sako: „Jokūbą mylėjau, o Ezavo nekenčiau“.

             Ir dar: „Jokūbas“ čia reiškia visą iš jo kilusią tautą – žydus, o „Ezavas“ – irgi jo palikuonis, edomitus.

             Penkiuose žodžiuose – trys mįslės!  Todėl reikia skaityti ir prie Šventojo Rašto pridedamus komentarus, kuriuos pateikė mokslininkai, tyrinėję ir lyginę kalbos dalykus bei istorines aplinkybes.  Ko nors nesupratus, geriausia pasiklausti daugiau žinantį.

             Šventasis Raštas – ypatinga knyga.  Todėl ją reikia ypatingai ir skaityti.  Biblijoje perduodama gili tiesa apie žmogaus vietą ir kelią žemėje. 

           Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.  Tai – patys pirmieji Šventojo Rašto žodžiai.  (Pr 1, 1)

                  Hebrajai (žydai) pirmąją Šventojo Rašto knygų grupę vadina Tora (Įstatymu).  Lietuviškai ši grupė vadinama Penkiaknyge (graikiškai Pentateuchas), nes ją sudaro penkios iš eilės surašytos knygos:

             Pradžios – apie pasaulio sukūrimą ir seniausius protėvius;

             Išėjimo – apie Dievo išrinktajai tautai lemtingus įvykius: išsigelbėjimą iš vergovės ir Dievo Sandorą su tauta dykumoje;

             Kunigų – apie tai, kaip Dievas nori būti garbinamas ir prisimenamas;

            Skaičių – apie ilgas išrinktosios tautos klajones dykumoje ir ten patirtus išbandymus;

             Pakartoto Įstatymo – kur iš tiesų pakartoja, kas užrašyta ankstesnėse knygose.

             Šios knygos taip žymimos sutrumpintai: Pr, Iš, Kun, Sk, Įst.

             Penkiaknygė yra ne tik Įstatymas – įsakymų, įstatų bei įsakų rinkinys, bet ir pasakojimas apie Visatos ir Dievo tautos kūrimą(...), apie žmonių pareigą atsiliepti į Dievo „ištikimos meilės“ darbus.

Antanas Rubšys

             Šventasis Raštas mums pateikia ŽMONIJOS IŠGANYMO ISTORIJĄ, todėl ST ir pradedamas Pradžios knyga, kuri pasakoja apie pasaulio ir žmonijos pradžią, apie Dievo tautos šaknis ir kilmę.

YRA MANANČIŲ     

Pasaulis atsirado  atsitiktinai. Savaime  buvo atsiradusios kosminės  dulkės. Kažkodėl  jos ėmė telktis į labai tankų kamuolį. Tas kamuolys dėl kažko ėmė ir sprogo, išlakstė gabalais. Šie gabalai kažkodėl ėmė suktis, tapo apskriti. Taip atsirado dangaus šviesuliai.  Kai kurie iš jų atvėso. Atvėso taip pat ir mūsų Žemė. Joje atsitiktinai užsimezgė gyvybė, kuri vis tobulėjo.  Taigi visko pagrindas – dulkės ir atsitiktinumas!                                                                    

MES TIKIME

Pasaulį sukūrė Dievas. Mūsų tikėjimas neprieštarauja mokslo atradimams. Kosminiai procesai vyksta Dievo valia. Dievas kūrė laisvai, tiesiogiai, be niekieno pagalbos, norėdamas padaryt kūrinius savosios išminties, būties ir gerumo dalyviais.  Dievas savo Apvaizda globoja ir valdo visa, ką yra sukūręs, „galingai siekia nuo vieno žemės krašto iki kito ir veiksmingai visa valdo (Išm 8,1). Dievo Apvaizda veikia ir per kūrinius.  Visko pagrindas  ir pirmoji priežastis – Dievas!.

Panaudota literatūra:
„Raktas į Šventąjį Raštą“ – Katalikų tikybos vadovėlis V klasei
Zita Petraitytė – Katalikų Pasaulio leidinys, 2004

♦♦♦

Sutelk mus, Viešpatie – 2010 spalio 23 d.___________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė