Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių jaunimui išeivijoje   – Nr. 17

Patarlės – išminties lobynas

              Šventajame Rašte yra tokia knygų grupė, kuri vadinasi Išminties knygos.

             Išmintis – tai išmanymas, supratimas: kas yra gera, o kas bloga;  kas yra tiesa, o kas melas; kas yra tvarka, o kas betvarkė.

             Išmintis – tai noras ir gebėjimas: suprasti klaidas, daryti teisingas išvadas, kalbėti ir elgtis kiek galima geriau, teisingiau – išmintingai.

Žmonių išmintis kaupiama per šimtmečius ir perduodama iš kartos į kartą.
Žmogus prasirausia pro kiečiausias uolas, sulygina kalnus.
Kasdamas tunelius per uolas, jis atranda brangakmenių.
Žmogus suranda upių ištakas, sužino tai, kas paslėpta.
Bet kur galima rasti išmintį?
Kur galima išmokti suprasti?
Šventasis Raštas mums sako:

- Išmintis yra Dievo dovana   (Išm 8, 16).
- Visa išmintis ateina iš Viešpaties   (Sir 1, 1a).
- Išminties pradžia yra nuoširdus noras mokytis   (Išm 6, 17a).

             Patarlės – trumpi, taiklūs, sąmojingi posakiai, kuriais išreiškiama liaudies išmintis, patariama, pamokoma.  Jos remiasi žmonių sveika nuovoka, patirtimi, ilgu gyvenimo stebėjimu ir kitų žmonių išminties pažinimu. 

             Lietuvių liaudies patarlėse ir priežodžiuose sukaupti gausūs mūsų tautos išminties lobiai, pavyzdžiui:

Nauja šluota gerai šluoja.
Kur du stos, visados daugiau padarys.
Tinginys ir kelią koja rodo.
Tik asilas iš kelionės negrįžta arkliu.
Šaukštu proto neįkrėsi.
Šaukštas deguto medaus statinę sugadina.

             Išmintis, kurios moko Senojo Testamento Patarlių knyga yra įkvėpta Dievo ir apima platų Dievo ir žmogaus veiklos lauką, nuo paprastų kasdieninių reikalų iki svarbiausių dorovės ir religijos tiesų.

Patarlės skirtos pamokyti ir suaugusiems, ne vien vaikams ar jaunuoliams.
Atsisakykite nesubrendimo, kad gyventumėte ir eitumėte suvokimo keliu.
 (Pat 9, 6)
Nekalbėk su bukapročiu, nes jis iš tavo protingų žodžių tik pasityčios. 
(Pat 23, 9)
Kokia nauda iš pinigų kvailo žmogaus rankoje išminčiai pirkti, jei jis
proto neturi?(Pat 17, 16)
Kvailas žmogus netrokšta suprasti, o tetrokšta pareikšti savo nuomonę. 
(Pat 18,  2) 
Kai nėra svajonės, tauta praranda savitvardą, o tie,
kurie laikosi įstatymo, yra laimingi. (Pat 29, 18)
Kas yra dosnus vargšui, skolina Viešpačiui, - (Pat 19, 17)
Viešpats atmokės jam už jo gerą darbą.

Lietuvių liaudies patarlės     Patarlių knygos patarlės
Nekask duobės kitam, nes pats įkrisi. Kas kasa duobę (kitam), į ją (pats) įkris. (Pat 26, 27a)
Tylėjimas – auksas, kalbėjimas – sidabras. Net kvailys yra laikomas išmintingu, jeigu tyli; protingu, jeigu laiku užsičiaupia.  (Pat 17, 28)
Kas mėgsta pavojus, pavojuose ir žūna. Gudrus žmogus mato pavojų ir jo vengia, o neišmanėlis žengia į pavojų ir nukenčia. (Pat 27, 12)
Kas greit duoda, dvigubai duoda.

Nesakyk savo artimui: „Ateik vėliau“ arba: „Rytoj šitai gausi“, - kai gali jam tai duoti tuojau(Pat 3, 28)

Pažadai – tai, ką sapne atradai.

Kaip debesys ir vėjas, kurie neatneša lietaus, toks yra žmogus, kuris pažada dovaną, bet jos neduoda.  (Pat 25, 14)

Pirmasis milijonas paprastai nebūna švarus.

Nuosavybė, greitai įsigyta pradžioje, galų gale nebus palaiminta.  (Pal 20, 21)

Sotus alkano nesupranta. 

Sotus žmogus niekina medų, o alkanam žmogui net kartus dalykas atrodo saldus.  (Pat 2., 7)

       Senojo Testamento patarlių autoriai buvo išminties, religijos mokytojai.  Dvi Patarlių knygos dalys priskiriamos karaliui Saliamonui.  Šventajame Rašte minima, kad „jis sudėjo tris tūkstančius patarlių, o jo dainų buvo tūkstantis ir penkios“(1 Kar 5, 12).

Nuolat su tavimi tebūna gerumas ir ištikimybė, -

užsirišk juos sau ant kaklo,
įsirašyk savo širdies lentelėje.
Taip rasi malonę ir gerą vardą
Dievo ir žmonių akyse.
(Pat 3, 3-4)    

►▼◄

Panaudota literatūra:
„Raktas į Šventąjį Raštą“ – Katalikų tikybos vadovėlis V klasei
Zita Petraitytė – Katalikų Pasaulio leidinys, 2004

Sutelk mus, Viešpatie – 2010 gruodžio 12 d.______

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė