Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių jaunimui išeivijoje   – Nr. 19

Kalėdos

Truputis istorijos

             Tuo metu, kai buvo rašomos evangelijos, metus skaičiuodavo pagal olimpiadas, karalių valdymo metus arba kokį nors kitą žymų įvykį.  Romėnai metus skaičiuodavo nuo Romos miesto įkūrimo datos.

             Vienuolis Dionizas VI a. pasiūlė krikščioniškąją erą pradėti skaičiuoti nuo Jėzaus gimimo.  Jis apskaičiavo, kad Jėzus gimė 754 m. po Romos įkūrimo, tačiau apsiriko 7 metais.  Tikrieji Jėzaus gimimo metai – 746 ar 747 metai po Romos įkūrimo.


Kalėdos

             Per Kalėdas prisimename dieną, kurią Amžinojo Dievo Sūnus regimai įėjo į žmonijos istoriją, tapdamas Emanueliu – „Dievas su mumis“.  Tą dieną išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:

„(...) gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė.
(...) Nes kūdikis mums gimė!
(...) Jo vardas bus
Nuostabusis Patarėjas,
Galingasis Dievas,
Amžinasis Tėvas,
Ramybės Kunigaikštis“
   (Iz 9, 1b-5)

             Tačiau Kalėdos nėra vien Jėzaus gimimo istorijos prisiminimas.  Dievo Sūnus, tapęs mūsų broliu ir Išganytoju, per Krikštą ir kitus sakramentus plečia savo Taikos, Teisingumo ir Meilės karalystę.  Kalėdas pradedame švęsti naktį, jau žinodami, kad Aušra pakeliui.

Kalėdų simboliai

Žvakė  „Aš – pasaulio šviesa“, - sakė Jėzus.
Advento vainikas su keturiomis žvakėmis.
Žvaigždė. Jėzui gimus, pasirodė danguje ryški kelrodė žvaigždė, trims išminčiams iš Rytų
padėjus rasti kelią pas Jėzų į Betliejų.
Saulė
.  Per Kalėdas grįžta saulė, t.y. pradeda ilgėti dienos.
Prakartėlė
Jėzus gimė tvartelyje su gyvulėliais: asilu, jaučiu, avelėmis.
Kalėdų eglutė
.  Ji amžinai žaliuojanti, kaip Jėzus amžinai gyvas.


Kalėdinės eglutės istorija

             Kai kuriose Šiaurės Europos bažnyčiose atsirado paprotys vaidinti Šventojo Rašto pasakojimus.  Mėgstamiausia tema – pasaulio sukūrimas.  Rojaus sodui pavaizduoti scenos viduryje pastatydavo amžinai žaliuojantį medį ir apkabinėdavo jį įvairiais vaisiais.  Dažniausiai tam būdavo parenkama pušis arba eglė.  Laikui bėgant šis medis įgavo kitą prasmę.  Jis tapo Jėzaus – nuodėmių, tamsos nugalėtojo simboliu.  Todėl eglė imta puošti spindinčiais žaisliukais.

             Daugelis išminčių ir krikščioniško gyvenimo mokytojų yra tvirtinę, kad tikrasis gyvenimo medis yra Jėzaus kryžius, nes per jį žmonės buvo išgelbėti iš blogio ir nuodėmės vergijos.

Kaip švenčiamos Kalėdos pasaulyje

             Graikijoje Kalėdas švenčia naktį.  Kai saulė jau nusileidusi, tėvai kartu su vaikais susirenka bažnyčioje ir visi meldžiasi.  Ten būna aukojamos iškilmingos šv. Mišios.  Grįžta namo taip pat naktį.  Saulė dar būna nepatekėjusi.  Taip jie prisimena naktį gimusį Kūdikėlį Jėzų.

             Pakistane berniukai ir mergaitės Kalėdas vadina Bara Din.  Tai reiškia „Didžioji Diena“.  O vietoje sveikinimo „Linksmų šventų Kalėdų“ jie sako: „Bara Din mubarrak Ho“, tai reiškia: „Didžioji diena telaimina jus!“

             Mes valgome Kūčių vakarienę ir mums būtų labai keista, jei tektų valgyti Kūčių pusryčius.  O Portugalijoje valgo labai anksti iš ryto: pačią pirmąją Kalėdų dieną vaikai kartu su tėvais sėda prie iškilmingų pusryčių stalo ir laužo taikos paplotėlį.

             Indijoje Kūdikėlį Jėzų pagerbia iškilmingomis giesmėmis.  Jų kalėdinės giesmės būna 30 ar 40 posmelių ir visus juos vaikai išmoksta atmintinai.  O vietoj eglučių indų berniukai ir mergaitės gėlėmis puošia nedideles palmes.

             Airiai Kūčių vakarą ant palangių pastato žvakidę su uždegta žvake.  Ji šviečia ištisą naktį, kad keleiviams, kaip kažkada šv. Juozapui ir Jėzaus Motinai Marijai, netektų klaidžioti naktyje.  Žvakės šviesa primena, kad šią naktį airiai budi ir laukia Išganytojo.  O kiekvieną keleivį savo namuose jie priima lyg patį brangiausią svečią.

Lietuviško Kalėdų angelo malda

Balys Auginas, 1989 gruodis

Tada tamsūs advento debesys
Dengė gedulu Tėviškės veidą -
Lietuviškas Kalėdų Angelas
Sėdėdavo liūdnas prie uždarų 
Vilniaus katedros durų - 
O šiąnakt lietuviškas
Kalėdų Angelas,
Kuris kalba poterius
Mūsų gimtąja kalba -
Klaupias balčiausion pusnin -

Plasnodamas Aušros Vartuose, 
Samarijiečio pirštais
Jis imdavo skausmo rakštį
Iš klūpančių širdžių
Ir skaitydavo bažnyčios rūsy
Seną Aušros maldaknygę -

Kai sniego laukais
Bėga mėnuo su žiburiu
Ir Kalėdų Žvaigžde,
Kai dausos suvirpa
Nuo giesmės angelų
G l o r i a   i n   E
x c e l s i s -


Lietuviškas Angelas meldžias
už mus – išsibarsčiusius akmenukus! -
Ir tiki – Tėviškė kelsis! -

Panaudota literatūra:
„Gyvenimas ir šventė“ – Tikybos vadovėlis septintai klasei
Danutė Borutienė, Rasa Žemaitienė -  Lietuvos katechetikos centro leidinys, 1999

Sutelk mus, Viešpatie – 2010 gruodžio 25 d._______________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė