Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių jaunimui išeivijoje   – Nr. 20

Evangelija ir keturi evangelistai

NAUJASIS TESTAMENTAS

Evangelijos     Apaštalų darbai     Apaštalų laiškai     Apreiškimas Jonui

             Naujasis Testamentas yra ypatinga knyga, kurioje pasakojma, kas yra Jėzus, ko Jėzus moko, kaip jis myli žmones, ypač vaikus, kaip juos guodžia, drąsina, kviečia jį sekti.


Evangelija

           Evangelija yra Geroji Naujiena, kurią Jėzus mums pranešė.  Evangelija skelbia:

  • Dievas mus visus labai myli tokius, kokie esame.

  • Su savo vargais, rūpesčiais, negaliomis mes ne vieni, su mumis visada yra Dievas.

  • Jėzus atėjo mūsų išgelbėti ir išvaduoti iš blogio, pykčio, pavydo, keršto, žiaurumo, godumo, melo, neapykantos, prievartos, baimės.

  • Mes galime su Dievo pagalba pasikeisti.

  • Mirtis nėra visko pabaiga.

  • Geroji Naujiena yra pats Jėzus.

             Evangelija, kaip Geroji Naujiena, yra viena, bet evangelijos, kaip tą Naujieną skelbiantys raštai, yra keturios.  Jas užrašė keturi autoriai: Matas, Morkus, Lukas ir Jonas.

             Kadangi keturi evangelistai aprašė tą pačią Gerąją Naujieną, sakoma:

  • evangelija pagal Matą – Mt

  • evangelija pagal Morkų – Mk

  • evangelija pagal Luką – Lk

  • evangelija pagal Joną – Jn

             Evangelijos užrašytos I mūsų eros amžiuje.

             Evangelistai užrašė istorinę tiesą.

             Už šią tiesą jie visi (išskyrus Joną) buvo nukankinti.

             Manoma, jog Matas pirmasis ėmė užrašinėti Jėzaus posakius aramėjiškai.  Todėl evangelija pagal Matą į Naująjį Testamentą buvo įdėta pirmoji.  Mt skirta krikščionims, kilusiems iš žydų.  Todėl joje įtraukta daug citatų iš Senojo Testamento ir minima daug pranašysčių, pabrėžiant, jog jos išsipildo Jėzuje Kristuje, jog jis yra tas lauktasis Mesijas.  Matas nuolat primena: „Tai įvyko, kad išsipildytų Raštai“, arba: „Kaip rašė Raštai“.  Mt ir pradedama sakiniu: „Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, kilmės knyga“ (Mt 1,1).  Mums mažai ką reiškia šie žodžiai, bet izraelitams jie reiškė, jog štai pagaliau iš Abraomo palikuonių „gimė Jėzus, vadinamas Kristumi, Mesiju“.  (Mt 1, 16b)

Mk – trumpiausia.  Manoma, kad Morkus užrašė apaštalo Petro pamokslus, skirtus Romos krikščionims, kilusiems daugiausia iš pagonių.  Kadangi pagonims darė įspūdį nepaprasti darbai, tai Mk randame aprašyta daug Jėzaus stebuklų, patvirtinančių, kad Jėzus tikrai yra Dievo Sūnus.  Mk Jėzus dažniausiai veikiantis, čia maža pamokymų ir palyginimų

Lk – pelnytai vadinama „gražiausia knyga pasaulyje“.  Lukas buvo apsišvietęs gydytojas, slaugęs apaštalą Paulių.  Tačiau jo žinios buvo perimtos ne vien iš Pauliaus.  Savo evangelijos įžangoje (prologe) Lukas rašo:

              Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai.  Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurioesi išmokytas.  (Lk 1, 1-4)

             Istorijos žinias Lukas ėmė iš metraščių, žinias apie Jėzaus vaikystę net iš Jėzaus Motinos Marijos.  Evangelistas Lukas daugiau nei kiti skyrė dėmesio šventoms moterims, lydėjusioms Jėzų iki pat karsto.  Lukas vadinamas „gailestingumo evangelistu“, nes jis išryškina Jėzaus gerumą, užuojautą, gailestingumą, švelnumą, jautrumą.  Tik Lk rasime palyginimus apie gailestingąjį samarietį, turtuolį Lozorių, sūnų palaidūną, pamokantį pasakojimą apie Zachiejų, istoriją apie vandenlige sergančio išgydymą.

             Evangelistas Lukas rašė ne žydams, todėl atkreipė dėmesį į tai, kad Jėzus pažada pagonims galimybę priimti Jėzaus mokymą.

             Paskui Jėzus pasuko į miestą, vardu Najinas.  Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia.  Prisiartinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – vienturtį našlės sūnų.  Kartu ėjo nemaža miesto minia.  Pamačiusiam motiną Viešpačiui pagailo jos, ir jis tarė: „Neverk!“ Priėjęs palietė neštuvus.  Nešėjai sustojo. O jis prabilo: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti.  Jėzus atidavė jį motinai.  Visus pagavo baimė, ir jie garbino Dievą, sakydami: „Didis pranašas atsirado tarp mūsų“ ir „Dievas aplankė savo tautą“. Ta žinia apie jį pasklido po visą Judėją ir visą šalį. 
(Lk 7, 11-17)

Jn  užrašyta jau I m. e.a. pabaigoje, tad evangelistas Jonas tarsi papildė pirmąsias tris evangelijas, užrašydamas būtiniausius dalykus, neįtrauktus į anas.  Tačiau užbaigia tokia pastaba:

Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugiau kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje.  O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą(Jn 20, 30-31)

             Evangelistas Jonas buvo „mylimasis Jėzaus mokinys“.  Jis turbūt giliausiai suprato Jėzaus mintis, Jo dvasią.  Prologe Jn skelbia:

             Pradžioje buvo Žodis (...)  Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų: mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.  (Jn 1, 1a. 14) Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums Jį atskleidė.  (Jn 1, 18) Kristus – Geroji Naujiena rodo Dievo meilę mums

             Visas Jėzaus gyvenimas: jo žodžiai ir veiksmai, tylėjimas ir kančia, buvimo ir kalbėjimo būdas – yra Tėvo apreiškimas.

             Jėzus gali pasakyti: „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“  (plg. Jn 14, 9).  O Tėvas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“  (Lk 9, 35b)

             Mes išpažįstame: „Tu esi Mesijas, Gyvojo Dievo Sūnus!“  (Mt 16, 16b)

Panaudota literatūra:
„Raktas į Šventąjį Raštą“ –
Zita Petraitytė
Tikybos vadovėlis penktai klasei – Katalikų Pasaulio leidinys, 2004

Sutelk mus, Viešpatie – 2011 sausio 9 d._______________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė