Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių jaunimui išeivijoje   – Nr. 21

Evangelija ir keturi evangelistai 

NAUJASIS TESTAMENTAS

                     Evangelijos     Apaštalų darbai     Apaštalų laiškai     Apreiškimas Jonui

Apaštalų darbų knyga

Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.  Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. (Mt 28, 18-20)

O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.  (Mk 16, 20)

          Naujajame Testamente yra knyga, aprašanti kaip tik šią apaštalų veiklą, vykdytą su Šventosios Dvasios pagalba.  Tai – Apaštalų darbai (sutrumpintai Apd).  Šią knygą parašė evangelistas Lukas.

             Pirmoji Luko knyga (evangelija) skelbia Dievo Sūnų, antroji – Šventąją Dvasią, jos veiklą Bažnyčioje.  Apaštalų darbų knygos tikslas ir užmojis – parodyti nuostabų Evangelijos išplitimą „visame pasaulyje“, anot prisikėlusio Jėzaus žodžių: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8).

             Naujausiojo popiežiškojo visuotinės Bažnyčios statistinio žinyno duomenimis, didįjį 2000 metų jubiliejų pasitiko įspūdingai daug pasaulio katalikų – daugiau kaip milijardas.  Dauguma jų gyvena Pietų bei Šiaurės Amerikoje ir Europoje.  Afrikoje katalikai sudaro apie 15%, Azijoje virš 10%, o Australijoje ir Ramiojo vandenyno salose apie 27% visų vietos gyventojų.  Šventojo Petro įpėdinis Šventasis Tėvas Jonas Paulius II per 20 popiežystės metų yra aplankęs katalikiškas šalis visuose žemynuose.  Šiuo metu pasaulyje dirba virš 2,000,000 katechetų, kurie tęsia apaštalų pradėtą darbą.  Geroji Naujiena iš tikrųjų išplito „visame pasaulyje“, „lig pat žemės pakraščių“.

         Apaštalų darbų knyga prasideda įspūdingu Jėzaus žengimo į dangų aprašymu.  Čia taip pat pasakojama, kaip buvo išrinktas 12-asis apaštalas Motiejus vietoje Jėzų išdavusio Judo Iskarioto.  Įspūdingai pavaizduotas Šventosios Dvasios atsiuntimas Sekminių dieną.

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje.  Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas.  Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo.  Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų.  Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. (Apd 2, 1-4)

        Po to sekė atsivertimų banga,  prasidėjusi išklausius apaštalo Petro pamokslą.

Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: „Ką mums daryti, broliai?“  Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.  Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas“. (Apd 2, 37-39)

        Apaštalai drąsiai liudijo prisikėlusį Jėzų – Mesiją Jeruzalėje, nors juos kankino, įkalindavo, grasino mirtimi.  Per juos Dievas darė stebuklus.  Aprašomas įvykis, kai apaštalus iš kalėjimo stebuklingai išvedė angelas ir jie tuoj pat vėl ėmė skelbi Evangeliją.  Šventoji Dvasia suteikė apaštalams drąsos, šviesos ir jėgų. 

Apaštalai Jeruzalėje išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną.  Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų Šventąją Dvasią.  Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu.  Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama Dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė: „Duokite ir man tą galią, kad kam uždėsiu rankas, gautų Šventąją Dvasią“.  Bet Petras tarė jam: „Kad tu pražūtum su savo pinigais, jei sumanei už pinigus nusipirkti Dievo dovaną!  Šitame dalyke tu negali turėti nė mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi.  Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk Viešpatį – gal jis atleis tavo širdies paklydimą.  Kaip matau, tu pilnas tulžies ir esi nedorybės pančiuose“.  Simonas atsakė: „Melskite už mane Viešpatį, kad manęs neištiktų jūsų žodžiai“.

 O jie, paliudiję ir apsakę Dievo žodį, pasuko atgal į Jeruzalę, pakeliui skelbdami gerąją naujieną daugelyje Samarijos kaimų. (Apd 8, 14-25)

         Apaštalų darbų knygoje daug kalbama apie apaštalą Paulių, kurį Jėzus išsirinko jau įžengęs į dangų: „nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izarelio vaikams“ (Apd 9, 15).

►▼◄

Panaudota literatūra:
„Raktas į Šventąjį Raštą“ – zita Petraitytė
Tikybos vadovėlis penktai klasei – Katalikų Pasaulio leidinys, 2004

Sutelk mus, Viešpatie – 2011 sausio 16 d._______________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė