Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių jaunimui išeivijoje   – Nr. 22

Evangelija ir keturi evangelistai

NAUJASIS TESTAMENTAS

Evangelijos     Apaštalų darbai     Apaštalų laiškai     Apreiškimas Jonui

Apaštalo Pauliaus laiškai

             Vieną Naujojo Testamento dalį sudaro Apaštalų laiškai.  Laiškus yra rašę apaštalai Petras, Jonas, Jokūbas, Judas.  Jų laiškai pažymėti autorių vardais (sutrumpintai: Pt, Jn, Jok, Jud).  Laiškai skirti visiems krikščionims, todėl dar vadinami visuotiniais laiškais.

Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis,
bet neturėčiau meilės,  aš tebūčiau
žvangantis varis ir skambantys cimbolai.
Ir jei turėčiau pranašystės dovaną
ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą;
jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau kalnus kilnoti,
tačiau neturėčiau meilės,
aš būčiau niekas.
Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu,
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti,
bet neturėčiau meilės, --
nieko nelaimėčiau.
( 1 Kor 13, 1-3)

             Himno meilei, kurio ištrauką ką tik skaitėme, autorius – apaštalas Paulius.  Paulius, lotyniškai Paulos, žydiškai Šaul, Saulius, gimė pirmojo krikščionybės amžiaus pradžioje dabartinės Turkijos teritorijoje, Tarso mieste.  Jis buvo vienas iš uoliausių įžymiojo rabino Gamalielio mokinių, aršus krikščionybės persekiotojas.

             Vėliau, perspėtas Jėzaus Kristaus dėl blogų savo darbų ir įkvėptas Šventosios Dvasios, apaštalas Paulius ėmė drąsiai skelbti žodžiu ir raštu Gerąją Naujieną.

             Jis rašė konkrečioms bendruomenėms, tad jo laiškai įvardijami pagal adresatą: Romiečiams (Rom), Korintiečiams (Kor), Galatams (Gal), Efeziečiams (Ef), Filipiečiams (Fil), Kolosiečiams (Kol), Tesalonikiečiams (Tes), Timotiejui (Tim), Titui (Tit) ir Filemonui (Fm).  Laišką žydams įprasta irgi skirti prie Pauliaus laiškų ir žymėti pagal adresatą (Žyd).   

             Šventasis Paulius, pramintas „tautų apaštalu“, savo gyvenimu liudija tai, ką skelbia:  Jėzus Kristus jam yra viskas.

             Jau virš 2000 metų apaštalas Paulius žavi ir veikia visą krikščioniškąjį  pasaulį.  Jo gyvenimu, laiškais, kelionėmis domisi teologai, įvairių sričių mokslininkai, menininkai, valstybių vadovai, eiliniai žmonės: suaugusieji ir vaikai.

             Apaštalas Paulius pėsčiomis apėjo Mažosios Azijos miestus, nukeliavo į Europą, pamokslavo Makedonijoje, apsilankė Atėnuose, įkūrė Bažnyčią Korinte, pasiekė to meto pasaulio sostinę Romą.  Ten ir baigė gyvenimą kaip kankinys.

             Jis įveikė šimtus, tūkstančius kilometrų romėnų keliais.  Kelis kartus išgyveno laivo sudužimą: ištisas paras jūra blaškė jį, užsikabinusį už laivo nuolaužos.  Paulius patyrė tūkstančius pavojų, kai kopė į kalnų viršūnes, kėlėsi per upes, nakvojo po atviru dangumi.  Kelionės krepšys, lazda, Dievo žodis, kartais du trys draugai – tokie buvo jo palydovai.draugai – tokie buvo jo palydovai.

Esi nepateisinamas, kad ir kas būtum, žmogau, kuris mėgsti teisti kitus. Juk teisdamas kitą pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. O mes žinome, kad Dievas teisingai teisia tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Nejaugi manai, žmogau, teisdamas taip darančius ir pats taip pat darydamas, išvengsiąs Dievo teismo? Kaip drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius? Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? (Rom 2, 1-4)

Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.  Sutarkite tarpusavyje.  Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais.  Nelaikykite savęs išmintingais.  Niekam neatsimokite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse?  Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. (Rom 12, 15-18)

Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas.  Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni  kitų, nepavydėkime vieni kitiems!   (Gal 5, 22-23a, 26)

Meilė tebūna be veidmainystės.  Bodėkitės pikto, laikykitės gero.  Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba.  Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui.  Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje.  (Rom 12, 9-12)

►▼◄

Panaudota literatūra:
„Raktas į Šventąjį Raštą“ – Zita Petraitytė
Tikybos vadovėlis penktai klasei – Katalikų Pasaulio leidinys, 2004

Sutelk mus, Viešpatie – 2011 sausio 23 d._______________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė