Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių jaunimui išeivijoje   – Nr. 26

DIEVO MEILĖS ŽODŽIAI

DALIS

Kas yra žmogus?
Gavau trapią prigimtį

             Savo temperamentą galime atpažinti iš sekančių septynių pavyzdžių.  Raidės prie kiekvieno pavyzdžio nurodo mūsų galimą reakciją.  Prie kiekvieno pavyzdžio pasirinkite raidę, kuri geriausiai atsako, kaip jūs reaguotumėte.  Pabaigę ir suskaičiavę pliusus prie pasirinktų raidžių, sužinosite savo temperamentą: a – cholerikas,  b – sangvinikas,  c – melancholikas,  d – flegmatikas.

1.  Susipažinai su geru žmogumi:
    
a)  susidraugausi ir nebesiskirsi;
     b)  susidraugausi, bet netrukus juo nebesidomėsi;

     c)  iš pradžių būsi atsargus, bet kuo toliau, tuo labiau prisiriši;
     d)  nė nepamanysi draugauti: tau gera ir vienam.

2.  Kas nors tave įžeidė:
      a)  supyksi ir ilgokai neužmirši;
      b)  supyksi, bet atleisi labai greitai;
      c)  iš pradžių kęsi, bet tau bus vis sunkiau su tuo žmogumi bendrauti;
      d)  stengsiesi nuo to žmogaus pasitraukti.

3.  Kas nors tavęs paprašė padėti:
      a)  padarysi, ko prašė, nes savigarba neleidžia atsisakyti;
      b)  pažadėsi, bet dažniausiai netesėsi;
      c)  nepažadėsi, bet paskui graušiesi: juk gal ir galėjai padėti žmogui;
      d)  tau bus runku ko nors imtis.

4.  Gavai darbą:
      a)  jį pradėsi ir užbaigsi – tu gi ne koks plevėsa!
      b)  tuoj pradėsi, bet vargu ar baigsi;
      c)  tau tunku pradėti, o pradėjus sunku atidėti;
      d)  jei išsijudinsi pradėti, užbaigsi tikrai.

5.  Ar mėgsti kalbėti?
      a)  kalbi, jei tavęs klausomasi;
      b)  tauški bet kada ir bet ką;
      c)  šneki, o paskui atrodo, kad galėjai geriau pasakyti;
      d)  tu verčiau patyli.

6.  Užbaigei kokį darbą:
      a)  branginsi, vertinsi, nes tai tavo padaryta;
      b)  pasidžiaugsi ir greitai užmirši;
      c)  vis atrodys, kad reikėjo daryti kitaip;
      d)  atsipūsi ir nebegalvosi apie jį.

7.  Padarei nuodėmę:
      a)  pyksi ant savęs, kad esi toks niekingas, kaltinsi kitus;
      b)  iš pradžių krimsiesi, bet netrukus užmirši;
      c)  iškart nesusielosi, bet kuo toliau, tuo labiau graušies;
      d)  bus nesmagu, kad dabar jau tikrai teks prisiruošti atlikti išpažintį.

Suskaičiuokite, tie kuria raide pažymėjote daugiausia pliusų.  Tai padės sužinoti temperamentą.

             Daugiausia žmogus būna mišraus 2-3 tipų temperamento.  Mišraus temperamento žmogus apibūdinamas, pavyzdžiui, taip: sangvinikas, turintis melancholiko bruožų, cholerikas, turintis sangviniko bruožų...  Trumpiau sakoma: „sangvinikas-melancholikas“, „cholerikas-sangvinikas“ ir panašiai.  Bet kurio temperamento žmogus turi ir gerų, ir blogų ypatybių.

TEIGIAMYBĖS

 

NEIGIAMYBĖS

CHOLERIKAS

Greitai orientuojasi, geras
organizatorius, aktyvus, moka
ir
mėgsta vadovauti.  Iniciatyvus,
nesitenkina smulkmenomis,
laikosi
žodžio.  Geras oratorius.  

  Valdingas, greitai įsikarščiuoja, ilgai 
atmena bloga, kerštingas.  Nelabai
žmonių mėgstamas, nes atrodo garbėtroška,
karjeristas, užsispyręs laikosi savo nuo
monės, nejautrus žmonėms.

SANGVINIKAS

Greitos orientacijos, greitai pamiršta nuoskaudas, nekerštingas.  Linkęs juokauti, lengvai sutariantis su kitais, atviras, nuoširdus.   Staigus, ūmus ir užmaršus.  „Pažadukas“ - netesi pažado, užmiršta pareigą.  Daug ko griebiasi, mažai ką užbaigia.  Nepa stovus, lengvabūdis.  Nuomonė keičiasi.

MELANCHOLIKAS

Lėtos orientacijos, bet jo išgyvenimai gilūs, rimti.  Ramus, stropus, darbštus. Lėtas, kuklus, mažakalbis.  Laikosi žodžio, saugo jam patikėtas paslaptis.   Pernelyg tylus, uždaras, tad lieka nesuprastas.  Jam stinga ryžto, iniciatyvos.  Nuolat abejoja, svyruoja, galvoja apie praeitį ar ateitį, tad nepasinaudoja dabarties teikiamomis galimybėmis.

FLEGMATIKAS

Lėtos reakcijos, ramus, rimtas, ne išsišokėlis.  Nuosekliai užbaigia pradėtą  darbą.  Nemėgsta tuščiai plepėti ar bruzdėti.   Neturi iniciatyvos, stokoja veiklumo. Dėl savo lėtumo, vangumo linkęs tik stebėti gyvenimą, o ne veikti, judėti.  Jis dažnai palaikomas tinginiu.

Panaudota literatūra:
„Dievo meilės žodžiai“ – Zita Petraitytė
Tikybos vadovėlis šeštai klasei – Katalikų Pasaulio leidinys, 2004

►▼◄

Sutelk mus, Viešpatie – 2011 kovo 13  d._______________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė