Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

Skambėki, žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23

Skaitytojų puslapis

Malda į Šiluvos Mariją

        Švenčiausioji Mergele Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodei piemenėliams, kuri skausmo ašaromis laistei akmenį, išlikusį altoriaus vietoje, ir skundo balsu kalbėjai: "Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama!" Duok, kad Tavo ašarų sugraudinti, mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griūvančias mūsų šeimų šventoves, permaldautume Viešpatį už visus mūsų tautos apsileidimus ir nuodėmes.
        Dievo Motina, mes trokštame iškelti iš užmaršties griuvėsių Tavo apsireiškimo garbę, dar labiau garbinti Tave, mūsų žemės Globėją ir, Tau padedant, išmelsti mūsų kraštui gyvą tikėjimo dvasią. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Pristatymas "Ramybės dekalogas" - pasižiūrėkite ir pamąstykite.
Pristatymas "Protingos mintys" - pasižiūrėkite ir pamąstykite.
Kristaus kančios apmąstymas - PowerPoint pristatymas.
Muziką įkelkite atskirai į tą patį aplanką.

Sveikinimas nuo prel. Edmundo J. Putrimo,
Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegato
užsienio lietuvių katalikų Sielovadai
, (2011 m.)

Vaikučiams - Kalėdų pasaka (36 MG)(atsisiųskite)
filmuką paruošė Amanda Muliolienė, dainuoja Virginija Bruožytė Muliolienė
http://www.youtube.com/watch?v=MOtDAlUnLMs&feature=youtu.be (pasižiūrėkite)

Pristatymas: Tėve Mūsų - malda ir pamąstymas ją kalbant.
Pristatymas: Ar blogis egzistuoja? pamąstymas apie Dievo būvimą.
Pristatymas: Apie atlaidumą prisiuntė Margarita Jurevičienė iš Klaipėdos
Pristatymas kalba apie atlaidumo svarbą mūsų gerbūviui. Supakuotos dvi bylos - pristatymas ir muzika
Mūsų laikų šventojo Jono Pauliaus gyvenimas
Pristatymą prisiuntė Zina Stanevičienė
Labai gražūs filmukai apie Kryžių Kalną.
http://youtu.be/zZsRkifAu7I
http://youtu.be/VcatD5kz1yk

Dievo laiškeliai tau! pristatymas su nuostabiomis nuotraukomis ir gražiais žodžiais. Prisiuntė Irena Ross

Lietuvos spaudoje radau straipsnį (www.jesuit.lt) apie kun. Gediminą Kijauską, S.J., ir noriu su Jumis tuo straipsniu pasidalinti.
Nijol
ė Kersnauskaitė
Drugelis ir gėlė - pristatymą prisiuntė Laima Macijevskaitė - pamastymas apie Dievo atsakymus į mūsų prašymus.
Pristatymas: Įtrūkęs indas - pristatymą atsiuntė Ingrida Bublienė

Rožinis
Galite pasiimti PowerPoint pristatymą arba .pdf bylą. Pristatyme yra
visos keturios dalys: Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės
su paveikslais kiekvienam slėpiniui.

Bažnyčia Šventoje Žemėje labai nuostabios nuotraukos
Šią nuorodą atsiuntė Rimas Minkūnas

       Kai atsidarys tinklapis, matysite kelis Šventosios Žemės bažnyčios vaizdus iš visų pusių. Jausitės, lyg stovite viduryje aikštės ir sukatės pamatyti visą 360 laipsnių vaizdą, net lubas ir grindis. Labai nuostabus fotografavimo būdas.

Atsidariusiame puslapyje spragtelėkite ant mažų paveikslėlių apačioje ekrano, kad pasižiūrėtumėte į kitus vaizdus.
 
  http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html

Paslaptingi laiptai bažnyčioje, Santa Fe, Meksika
pristatymą atsiuntė Ingrida Bublienė
 

Pietūs su Dievu...
(PowerPoint pristatymas. Kai atsidarys langelis, jeigu norite tik pasižiūrėti parinkite komandą Open, jeigu norite persisiųsti - spauskite Save)

Jėzus atsilanko pas jus!
(PowerPoint pristatymas. Kai atsidarys langelis,
jeigu norite tik pasižiūrėti parinkite komandą Open, jeigu norite persisiųsti - spauskite Save)
 

Mano tikėjimas
(PowerPoint pristatymas. Kai atsidarys langelis,
jeigu norite tik pasižiūrėti parinkite komandą Open, jeigu norite persisiųsti - spauskite Save)
Gloria! - (muziką, kuri priklauso su pristatymu, persisiųskite ir įkelkite į tą patį aplanką, kur yra pristatymas).

Jėzaus laiškas
(laiškas keliaujantis el-paštu)

Kaip jūs visi jau žinote, artinasi mano gimtadienis. Kiekvienais metais mano garbei surengiama didžiulė šventė, tad manau, kad ir šiais metais ši šventė dar sykį įvyks.Šiuo laikotarpiu visi skuba pirkti, ieško dovanų, mirga daugybė reklamų televizijoje, radijuje bei laikraščiuose - visa tai palaipsniui vis garsiau skelbia, jog mano gimtadienis artinasi. Iš tikrųjų gera žinoti, kad bent kartą metuose kai kurie žmonės galvoja apie mane. Tačiau pastebiu ir kita dalyką: jei pradžioje žmonės, atrodo, suprato ir, regis, dėkojo už visa, ką jiems padariau, tai laikui bėgant jie, rodos, vis sunkiau beatsimena šios šventės priežastį.
 

Šeimos ir draugai susiburia maloniai praleisti laiką, bet jau ne visada žino šios šventės prasmę. Atsimenu, kaip praeitais metais mano garbei buvo suruošta didžiulė puota. Valgomojo stalas buvo nukrautas skaniausiais patiekalais, pyragais, vaisiais ir saldumynais. Kambaryje buvo nuostabios dekoracijos ir gausybė ypatingai supakuotų puikių dovanų. Bet žinote, ką? Aš nebuvau pakviestas... Teoriškai buvau garbės svečias, bet niekas manęs neatsiminė ir niekas neatsiuntė kvietimo.
 

Šventė buvo mano garbei, bet kai ta didinga diena atėjo, mane paliko lauke ir prieš pat nosį užtrenkė duris... O aš vis tik norėjau būti kartu su visais ir pasidalinti vaišėmis. Iš tikrųjų, visa tai manęs jau nebestebina, nes jau keletą metų prieš mane užsitrenkia visos durys. Kadangi nebuvau pakviestas, nusprendžiau prisijungti prie švenčiančiųjų tyliai, kad niekas manęs ir nepastebėtų. Įsitaisiau kamputyje ir stebėjau. Visi gėrė, valgė, krėtė kvailystes ir juokėsi iš visko. Praėjo nemažai laiko. Galiausiai atėjo tas storas žmogelis su balta barzda ir ilgu raudonu drabužiu. Jis nesustodamas juokėsi: "Cha cha cha!", po to atsisėdo į krėslą, o visi vaikai bėgo prie jo ir šaukė: "Kalėdų senelis! Kalėdų senelis!", tarsi šventė būtų buvusi jo garbei.


Vidurnaktį visi pradėjo sveikinti vienas kitą ir glėbesčiuotis. Plačiai ištiesiau savo rankas ir laukiau, kada kas nors ateis manęs apkabinti. Ir... žinote, ką... niekas pas mane neatėjo. Staiga jie visi ėmė keistis dovanomis ir su didžiausiu įkarščiu vieną po kitos jas išvynioti. Kai viskas jau buvo išpakuota, pažvelgiau, ar neliko netyčia vienos dovanėlės ir man... Ką jūs jaustumėte, jei jūsų gimimo dieną visi keistųsi dovanomis, o jūs negautumėte nė vienos? Galiausiai supratau, kad šiame vakarėlyje nebuvau nei laukiamas, nei trokštamas ir tyliai išėjau. Kiekvienais metais tai vis labiau pasireiškia. Žmonės atsimena tik tai, ką geria ir valgo, kokias dovanas gavo, o apie mane jau nebegalvoja niekas. Norėčiau, kad per šių metų Kalėdų šventes leistumėte man ateiti į jūsų gyvenimus. Norėčiau tikėtis, kad prisiminsite, jog daugiau kaip prieš 2000 metų aš atėjau į pasaulį, kad už jus atiduočiau savo gyvybę ir galutinai jus išgelbėčiau.

Šiandien aš tetrokštu vieno: kad jūs VISA ŠIRDIMI tuo tikėtumėte. Kadangi daugelis nepasikvietė manęs į šventę praeitais metais, šį kartą pats surengsiu savo šventę ir tikiuosi, kad jūs gausiai prie manęs prisijungsite. Teigiamo atsakymo į mano kvietimą vardan paskleiskite šią žinią kuo plačiau - visiems žmonėms, kuriuos pažįstate. Visą amžinybę būsiu jums už tai dėkingas.

Labai stipriai jus myliu ir bučiuoju - Jėzus..


„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė