Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis vaikučiams – Nr. 1

 ***

DIDŽIOJI SAVAITĖ

            Didžioji Savaitė buvo paskutinė Jėzaus gyvenimo savaitė žemėje.  Ji prasidėjo saulėtą sekmadienio rytą, kai Jėzus atjojo ant asilaitės į Jeruzalę.  Jį džiaugsmingai sveikino žmonių minia.  Bet buvo ir tokių žmonių, kurie savo širdyse piktai galvojo apie Jėzų.

            Jėzus žinojo, kas buvo tų žmonių širdyse, todėl Jis norėjo būti su savo draugais.  Ketvirtadienio vakarą Jis susirinko su savo draugais vakarienei.  Jėzus paėmė duoną ir vyną, juos palaimino ir davė savo draugams.

            „Valgykite šią duoną“, - tarė jiems Jėzus.  „Tai yra mano Kūnas, kurį už jus atiduodu.  Gerkite šį vyną.  Tai yra mano Kraujas, kurį už jus išlieju“.

            Kitą dieną, penktadienį, jie nuteisė Jėzų mirti.  Kareiviai sumušė Jėzų, uždėjo ant Jo galvos erškėčių vainiką ir prikalė Jį ant kryžiaus.

            Kai jie iškėlė Jėzų ant kryžiaus, dangus aptemo ir pasidarė labai tamsu.  Tada Jėzus sušuko savo Tėvui ir mirė.  Vienas kareivis, kuris buvo netoli kryžiaus, tarė: - „Tikrai, šitas žmogus buvo Dievo Sūnus“.

            Tada jie nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, suvyniojo Jį į baltą drobulę ir pagudlė Jį uoloje.  Ant uolos angos kareiviai užrito didelį akmenį.
(Pagal Morkų 14:1-15:47)

☼☼☼

MALDE

Visų mūsų Dieve Tėve,
Didžiąją savaitę mes prisimename Jėzų:
Jis atidavė save mums duonoje ir vyne,
Jis už mus kentėjo ir mirė ant kryžiaus.
Jis buvo palaidotas.
Padėk mums švęsti šią savaitę
su didele pagarba ir ramiu džiaugsmu,
kad V
elykų Rytą galėtume
prisikelti kartu su Jėzumi amžinam gyvenimui.
Amen

VELYKOS

            Šį ateinantį sekmadienį švęsime Velykas.  Prisiminsime kaip ankstų sekmadienio rytą, Jėzaus mokinė Marija Magdalena nusiminusi ėjo darželio takeliu.   Ji ėjo prie uolos, kur buvo palaidotas Jėzus.  Priėjusi uolą, ji labai nustebo.  Akmuo buvo nuristas nuo uolos angos ir Jėzaus kape nebuvo.  Marija Magdalena pagalvojo: „Eisiu pasakyti visiems Jėzaus draugams“.  Ir taip padarė.

            Išgirdę žinią, Jėzaus mokiniai Petras ir Jonas nubėgo prie kapo.  Jie visur išjieškojo, bet Jėzaus nerado.  Kape surado drobulę, kurioje buvo įvyniotas Jėzaus Kūnas.  Jėzaus kape nebebuvo!

            Petras ir Jonas tikėjo, kad Jėzus prisikėlė naujam gyvenimui!
                                                                                                                               (Pagal Joną 20:1-9)

☼☼☼

               Šį sekmadienį, kaip kadaise Marija Magdalena, mes anksčiau atsikelsime ir apsirengsime savo sekmadieniniais drabužėliais.  Tada kartu su tėveliais važiuosime į Dievo Motinos šventovę, kur visi kartu sveikinsime Prisikėlusį Jėzų ir džiaugsimės, kad esame mažieji Kristaus Žiburėliai!

            O dabar šį trumpą laiškelį užbaigsime maldele:

Mielas Dievuli,
Tu pašaukei mus tikėti Tavo Sūnų Jėzų Kristų.
Padėk mums matyti Jį visuose žmonėse:
mūsų tėveliuose, broliukuose ir sesutėse,
kaimynuose ir drauguose, visur, kur tik mes eisime.
Padėk mums juos mylėti ir jais tikėti.
Išmokyk mus tikėti Jėzų Kristų,
ir Jo didele meile mums visiems.
Amen. 

☼☼☼☼☼

Kristaus Žiburėliai  2009 balandžio 6   ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė