Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

  Interneto religinis leidinėlis vaikučiams – Nr. 3

***

DALINKITĖS GERĄJA NAUJIENA

            Jėzus norėjo, kad Jo draugai – apaštalai, suprastų, kodėl Jis turėjo kentėti ir numirti.  Po savo Prisikėlimo, Jėzus praleido daug laiko kartu su savo draugais, bandydamas jiems viską išaiškinti.

            „Ar prisimenat“, - paklausė Jėzus savo draugų, „kaip aš jums kalbėjau, kad turės įvykti viskas, kas parašyta Šventame  Rašte?“.   Jėzaus draugai atsakė: „Taip“.

            „Gerai“ – tarė jiems Jėzus.  „Džiaugiuosi, kad jūs prisimenate, ką aš jums kalbėjau.  Dabar noriu, kad prisimintumėte, ką sako Šventas Raštas.  Šventas Raštas sako, kad Mesijas turės kentėti, numirti ir vėl trečią dieną prisikelti.  Visa tai  t u r ė j o  įvykti.  O dabar visa tai jau  y r a   į v y k ę!“.

            Tada Jėzus tarė: „Jūs visi buvote ir matėte, kada visa tai atsitiko.  Jūs turite dalintis Gerąja Naujiena su visu pasauliu“.  (Pagal Luką  24:35-48)

☼☼☼

 MALDELĖ

Dievuli,
kiekvieną sekmadienį Tu surenki mus
švęsti Tavo meilės šventę.
Tu kvieti mus klausyti nuostabių
sekmadienio pasakojimų, padėkoti
už Jėzų, pasidalinti Jo dovana,
ir tarnauti vienas kitam.
Leisk man tapti Jėzaus draugu ir pasekėju.
Padėk man išmokti klausyti, ką kiti sako,
Padėk man išmokti padėkoti, pasidalinti ir tarnauti.
Amen. 

  

 


ATKARTOTINĖ

Jėzau, išmokyk mane būti į Tave panašiu:
            Parodyk man, kaip būti geru draugu ir sekėju.
Jėzau, išmokyk mane būti į Tave panašiu:

            Visada būk mano vadovas.
Jėzau, išmokyk mane būti į Tave panašiu
:
            Visada mylėk mane.
Jėzau, išmokyk mane būti į Tave panašiu:

            Saugok ir globok mane.
Jėzau, išmokyk mane būti į Tave panašiu

☼☼☼ 

MALDELĖ

Tėveliai: 
Vaikai:

Tėveliai: 
Vaikai:

Tėveliai: 
Vaikai:

Tėveliai: 
Vaikai:

Per mūsų meilę kitiems,
Teateinie Kristaus karalystė.

Per mūsų pasidalinimą su kitais tuo, ką turime,
Teateinie Kristaus karalystė.

Per mūsų aukas kitiems,
Teateinie Kristaus karalystė
.

Per mūsų sugyvenimą su kitais žmonėmis,
Teateinie Kristaus karalystė

☼☼☼

Kristaus Žiburėliai  2009 balandžio 23  ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė