Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis vaikučiams – Nr. 4

☼☼☼ 

GERASIS GANYTOJAS

            Jėzus norėjo, kad žinotume, kaip labai Jis mus myli.  Todėl Jis papasakojo šį pasakojimą:

            „Geras ganytojas yra visada drąsus ir stiprus.  Geras ganytojas rūpinasi savo avelėmis.  Geras ganytojas neleidžia vilkui pagrobti savo avelių.  Jis nuvaro vilką šalin.  Iš tikrųjų, geras ganytojas yra pasiryžęs dėl savo avelių numirti“.

            „Aš esu jūsų gerasis ganytojas.  Jūs esat mano avelės.  Aš jus pažįstu, ir jūs pažįstat mane.  Ir dėlto, kad jūs mane pažįstate, jūs taip pat pažįstate Dievą, kuris mane siuntė.  Aš neleisiu niekam jus užgauti.  Iš tikrųjų, aš už jus atiduosiu savo gyvybę“.                (Pagal Joną  10:11-18))

☼☼☼

SVARBIOS MALDOS

Kryžiaus ženklas

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.  Amen.

Tėve mūsų  

Tėve mūsų, kuris esi danguje, 
teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tave karalystė, 
teesie Tavo valia, 
kaip danguje taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, 
bet gelbėk mus nuo pikto.  Amen.

Angelo pasveikinimas

Sveika Marija, malonės pilnoji,
Viešpats su tavimi,
Tu pagirta tarp moterų
ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
melsk už mus nusidėjėlius,
dabar ir mūsų mirties valandą.
Amen.


Švč. Trejybės pagarbinimas

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados
ir per amžius.  Amen.

☼☼☼ 

 

►▼◄

LABĄ RYTĄ

 Labą rytą, gerasis Dievuli,
Labą rytą, tėveli, motule –
Noriu dieną gražiausiai sutikti,
Būti geras visiems, nesupykti,
Per dienelę gerokai paaugti
Ir laimingai naktelės sulaukti.

                                                     Vytė Nemunėlis

☼☼☼ 

Kristaus Žiburėliai  2009 balandžio 30  ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė