Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 9

PIRMOJI  NUODĖMĖ

Adomas ir Ieva gyveno labai gražiam sode, kuris vadinosi Rojus.  Adomas ir Ieva buvo labai laimingi.

Dievulis leido jiems tvarkyti visą sodą, prižiūrėti gyvulėlius ir žvėrelius, džiaugtis daugybe gėlių.  Sode buvo daug medžių ir Dievulis pasakė, kad jie gali valgyti vaisius nuo visų medžių, tik liepė neskinti vaisių nuo vieno medžio.  Dievulis norėjo, kad žmonės iš dėkingumo ir meilės jo paklausytų.

Rojuje taip pat tūnojo nusidėjęs angelas.  Jis buvo bjaurus lyg žaltys ir vadinosi Piktąja Dvasia.  Jam nepatiko, kad Adomas ir Ieva buvo laimingi.  Todėl jis atėjo pas juos ir pasakė: Dievo neklausykite.  Skinkite vaisius nuo šito medžio ir patys būsite kaip dievai.

            Pirmieji žmonės paklausė.  Ir prarado viską, ką Dievas jiems buvo davęs.  Į Žemę atėjo mirtis.  Supratę, kad negerai pasielgė, Adomas ir Ieva nubėgo ir pasislėpė už medžių.

            Atėjęs į sodą Dievulis juos surado ir paklausė, kodėl jie jo neklausė ir suvalgė uždraustą vaisių.  Adomas ir Ieva bandė aiškintis.  Adomas sakė, kad Ieva jam davė valgyti, o Ieva pasakojo, kad žaltys ją apgavo.

            Dievulis labai nuliūdo.  Jis tarė žalčiui: Už tai, ką tu padarei, nuo dabar visada šliaužiosi žeme.  Tada atsisuko į Adomą ir Ievą ir jiems tarė: Jūs manęs neklausėte ir todėl negalėsite toliau gyventi rojuje.

            Adomas ir Ieva išėjo iš rojaus pro vartus, kuriuos saugojo Dievo angelai.  Adomas ir Ieva žinojo, kad niekad negalės sugrįžti į rojų ir jiems buvo labai, labai liūdna.

            Bet Dievui pagailo žmonių.  Ir jis nutarė atsiųsti į žemę savo Sūnų – Jėzų Kristų, kad jis išvaduotų žmones iš blogio vergijos.  Dievas pakvietė Mergelę Mariją būti jo sūnaus Motina.  Marija tarė: „Tebūnie man, kaip tu pasakei“.  Marija tapo Dievo Sūnaus Motina.

***

Panaudota literatūra:
Šventasis Raštas, Katalikų Pasaulio leidinys, 1998               
The Beginner
’s Bible, Mission City Press
Eager Reader Bible, Tyndale House Publishers
Dievas mane myli, Katalikų tikybos vadovėlis I klasei, s. Birutė Briliūtė

♦♦♦

MANO  DIENELĖ

Praeitą savaitę mes išmokom persižegnoti ir taip pradėti savo dieną.

Šiandien prisiminkim, kad Dievulis ne tik sutvėrė visą pasaulį, jis taip pat sutvėrė ir kiekvieną iš mūsų.  Visa, ką mes turim mums davė Dievulis.

Dievulis mus visus pažįsta.
              Jis žino mūsų vardus.
                           Dievulis mus visada mato.
                                       Dievulis mus visada girdi.
                                                   
Dievulis mus visada myli.

Dievulis mus sutvėrė ir mums davė sielą.  Mūsų siela nemiršta.
Mes turim protą ir galim pažinti Dievulio sutvertą pasaulį.
Mes visi esam Dievulio vaikai ir todėl galim išmokti tokį eilėraštuką:

MANO METAI

Bėga metai,
Bėga laikas,
Aš Dievulio
Geras vaikas.

Dievulis labai džiaugiasi, kai mes esame jo geri vaikai. 
O ką reikia daryti, kad būtume geri?

 • Mes nepykstam

 • Prisipažįstam kai suklystam

 • Kasdien pasimeldžiam

 • Pasidalinam žaislais kai žaidžiam su kitais

 • Visuomet sakom tiesą

 • Padedam draugams

 • Apginam silpnesnius

 • Atleidžiam

 • Klausom tėvelių ir vyresniųjų

 • Mylim ir saugom gamtą, ir neskriaudžiam gyvulėlių

 • Niekam nepavydim.

Tokius vaikus Dievulis myli ir jais visada džiaugiasi.

Pasinaudota literatūra:
„Dievas mane myli“, s. Birutė Briliūtė – Katalikų tikybos vadovėlis I klasei

♦♦♦

 

Kristaus Žiburėliai  2010 rugsėjo 24 d. ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė