Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 10

MANO ANGELAS SARGAS

            Kai mus sukūrė Dievulis, jis nenorėjo, kad mes žemėje būtume vieni.  Todėl jis paskyrė mums draugus – angelus sargus, kurie būna kartu su mumis, mus saugo ir lydi mus mūsų kelyje į dangų.

            Mes kiekvienas turime savo Angelą Sargą, kuris yra mūsų draugas.  Jis kiekvieną iš mūsų myli.  Angelas yra dvasia, jis neturi kūno.  Bet jis visą laiką eina kartu su mumis, nors mes jo ir nematom.  Mes galim išmokti maldelę į Angelą Sargą:

Sveikas, Angele,  
Mano Sarge! 

Dėkui už globą,
Naktį ir dieną.

Būsiu geras aš
Tavo vaikas.

Mano tėveliams
Bus didis džiaugsmas.

Eilėraštukas

MANO ANGELIUKAS

 

 

 

Nuėjau į pievą,
į pievelę žalią,
kur linksmu
čiai žaidė
margieji drugeliai.

Aš vijau drugelį,
j
į pagaut norėjau,
tik mane kažin kas
lyg ir sutur
ėjo.

Žiūriu teka upė
ir verpetas sukas,
tai mane sulaik
ė
mano angeliukas.

***

Panaudota literatūra:
Dievas mane myli, Katalikų tikybos vadovėlis I klasei, s. Birutė Briliūtė

♦♦♦

Kristaus Žiburėliai  2010 spalio 8 d. ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė