Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 12

DIEVO LAIŠKAS ŽMOGUI

                           Nuo pat pirmųjų mūsų gyenimo dienų mumis rūpinasi, globoja ir moko tėveliai.  Visi vaikai, susirinkę mokykloje, nori sužinoti ir išmokti ką nors nauja.  Mokosi skaityti, rašyti, skaičiuoti.  Visur padeda mokytojai.  Visi vaikai turi knygeles, kurias ypatingai mėgsta.

           Bet ar visi žinome, kad yra ir Dievo knyga? 
Ji vadinasi Šventasis Raštas!

           Dievas rūpinasi žmogumi nuo pat jo sukūrimo.  Šventajame Rašte sakoma, kad Dievas ne apleidžia žmogaus, padariusio nuodėmę.  Nepalieka jo, nes jį myli ir nori jam padėti, nori dovanoti amžiną gyvenimą.  Skaitydami Šventąjį raštą sužinome, kaip Dievas visada  rūpinasi žmonėmis, globoja savo tautą.

           Šventasis Raštas – nepaprasta knyga.  Ji nepanaši į kitas knygas.  Tai šventa knyga.  Ši knyga pasakoja apie Dievo Meilę.

           Mes visi esame Dievo vaikai.  Dievas ir mums nori kalbėti per Šventąjį Raštą.  Ši knyga mokys mus gyventi mylint Dievą ir kitus žmones 

           Šventąjį Raštą sudaro dvi dalys:  Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas.  Senajame Testamente pasakojama, kaip žmonės laukė Dievo Sūnaus – žadėto gelbėtojo iš nuodėmės.

           Naujasis Testaments skelbia ir aiškina Dievo Sūnaus Jėzaus Gerąją Naujieną.  Naująjį Testamentą sudaro keturios evangelijos, Apaštalų darbi, laiškai ir Apreiškimas Jonui.

           Evangelijas užrašė keturi evangelistai: Matas, Morkus, Lukas ir Jonas.

Kokie nuostabūs Tavo darbai,
Dieve, pasaulio Kūrėjau!
Dėkoju tau už visa, ką mums dovanoji.      
Tu nori, kad aš tave geriau pažinčiau.
Atverk mano širdį savajam Žodžiui.
Aš žinau, kad tu man kalbi per savo Vienatinį Sūnų Jėzų.
Aš žinau, kad per jį mane pasiekia tavo Meilė.
Tavo žodis yra šviesa mano žingsniams.

Panaudota literatūra:
Tikiu ir Myliu – Katalikų tikybos vadovėlis II klasei
Rita Ratkevičiūtė, Zita Tručionienė – Leidykla Katalikų Pasaulis, Vilnius 2003

♦♦♦

Šventasis Raštas – tai turtas, kuriuo su džiaugsmu dalijamės su kitais Dievo šeimos nariais.  Šventąjį Rašą skaitykime kaip Dievo laišką mums.

  • Testamentas – tai sandora, arba sutartis, kurią Dievas sudaro su žmonėmis

  • Evangelija – Geroji Naujiena apie Jėzų

  • Evangelistai – žmonės, kurie užrašė evangelijas

 Dievas dovanoja gyvenimą

Dievas žvelgė į visa, ką buvo sukūręs,
          ir matė, jog tai labai gražu.
Dievas nusprendė padaryti ką nors dar
          didingesnį, dar gražesnį...
Dievas sukūrė pirmąjį žmogų.
          Jis davė jam kūną, davė jam sielą,
          protą, laisvą valią,
          visa tai Dievas davė žmogui.

Aš sukurtas pagal Tavo paveikslą

Dieve,

esu laimingas, kad sukūrei mane

pagal savo paveikslą – į Tave panašų...

Esu laimingas, kad turiu tėtę ir mamą,

kurie, kaip ir Tu, mane labai myli –

ir yra į Tave panašūs.

 

Tik pagalvokim:

Kokias dovanas Dievas mums davė?

Kaip mes tomis dovanomis pasinaudosim?

Pasinaudota literatūra:
„Esu Dievo vaikas“ – tikybos vadovėlis I klasei
Zita Tručionienė, Rita Ratkevičiūtė
Lietuvos Katechetikos Centro Leidykla 2000

♦♦♦

Kristaus Žiburėliai  2010 spalio 29 d. ____________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė