Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 13

Abraomas – tikinčiųjų tėvas

           Nusidėjęs žmogus nutolo nuo Dievo ir prarado šviesą, kuri rodė jam kelią.  Likęs vienas, žmogus nebepajėgė eiti laimės keliu.

           Bet Dievas rūpinasi žmogumi ir nori jį išgelbėti, suteikti jam amžinąjį gyvenimą.

           Dievas trokšta, kad žmonės Juo pasitikėtų ir sužinotų apie ištikimą Jo meilę.  Dievas nori, kad visi žmonės būtų Jo vaikai.  Dievas subūrė visus į vieną šeimą ir rengė priimti Gelbėtoją – savo Sūnų.  Dievas išsirinko žmones, kurie tapo vadovais kitiems.  Jis kreipėsi į tuos žmones ir prabilo į jų širdis.  Apie Dievo išrinktuosius pasakoja Šventasis Raštas – Dievo laiškas žmonėms.

           Dievas pasirinko Abraomą ir tarė jam: „Eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu...“  Abraomas pasiėmė žmoną ir visą savo turtą.  Jis iš karto pakluso, nes tikėjo Dievo žodžiu, tikėjo Jo meile.  Dievas jam pažadėjo: „Palaiminsiu tave!“

           Abraomas pasitikėdamas Dievu atsiliepė į Jo kvietimą ir paliko savo kraštą.  Jis ėjo, kur Dievas jį vedė.  Todėl Abraomas vadinamas tikinčiųjų tėvu.

           Dievas pažadėjo Abraomui, kad iš jo giminės kils didelė tauta.  Ši tauta pažins Dievą, dalysis laime ir džiaugsmu su kitomis tautomis.

           Tuo metu Abraomas buvo jau senyvo amžiaus.  Jiedu su žmona Sara neturėjo vaikų.   Bet Dievas pažadėjo duoti jiems sūnų, kurį jie pavadino Izaoko vardu.
 

Dieve,
kaip Abraomas
aš noriu keliauti
kartu su Tavimi,
aš noriu sekti Tave,
netgi jei turėsiu
ko nors atsisakyti.
Aš klausau Tavęs,
aš pasitikiu,
aš tikiu Tavimi.

 

Mozė susitinka su Dievu

           Kaip Dievas buvo žadėjęs, Abraomas tapo didelės tautos tėvu.  Krašte, kur gyveno Abraomas, kilo badas ir jo žmonės turėjo kraustytis į šalį, vadinamą Egiptu.  Toje šalyje Abraomo palikuonys tapo vergais.

           Dievas matė Abraomo tautos kančią ir nepamiršo savo pažado: „Palaiminsiu tave...“

           Iš šios tautos žmonių Dievas išsirinko Mozę ir pasiuntė jį gelbėti tautos.  Mozė žinojo, kokia nelaimė ištiko jo šeimą ir tautą.

           Mozės mama slapta jam pasakodavo apie gyvąjį Abraomo Dievą, kuris rūpinosi savo išrinktąja tauta.

           Kai Mozė užaugo, ganė dykumoje avis.  Vieną dieną jis išvydo degantį, bet nesudegantį krūmą.  Mozė prisiartino, kad geriau matytų šį neįprastą reginį.

           - Moze, Moze! – staiga išgirdo jis.  Tai Dievas kreipėsi į Mozę.

           - Aš čia, - atsiliepė Mozė.

           Dievas kalbėjo Mozei: „Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jos skundą ir šauksmus.  Aš siųsiu tave pas faraoną, kad išvestum mano tautą – izraelitus – iš Egipto“.

           Mozė jautėsi per mažas ir per silpnas, kad įvykdytų svarbią Dievo užduotį.  Dievas jį skatino, sakydamas: „Aš būsiu su tavimi“.

           Mozė žinojo, kad izraelitai teirausis, kas jį siuntė.  Taigi jis kreipėsi į Dievą, klausdamas Jo vardo.  Dievas atsakė Mozei: „Aš esu, kuris esu“.  Vardas „Aš Esu“ – reiškia, kad Dievas yra visada, Jis visada yra arti, šalia mūsų, mūsų širdyse.  Jis visada čia, mus myli ir nori mums padėti.

           Dykumoje Mozė buvo vienas Dievo akivaizdoje.  Tyloje jis mąstė apie tuos, kurie buvo nelaisvėje – apie savo draugus, šeimą...

Izraelitai – Izraelio gyventojai
Faraonas – senovės Egipto valdovas

►▼◄

Pasinaudota literatūra:
„Tikiu ir myliu“ – tikybos vadovėlis II klasei

♦♦♦

Spalvavimo lapai:  Atsidarius paveikslėliui, spragtelėkite dešinį pelytės mygtuką ir parinkite komandą "Save picture as", ir nurodykite, kur paveikslėlį padėti.
Abraomas su Izaoku
Kudikėlis Mozė
Mozė susitinka su Dievu degančiam krūme

Kristaus Žiburėliai  2010 lapkričio 5 d. ____________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė