Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 14

Gyvenimo žodžiai

           Dievas pasirinko Mozę savo draugu.  Jį  pakvietęs, pasakė jam savo vardą.  Tik būdamas kartu su Dievu Mozė galėjo atlikti jam patikėtą užduotį – išvesti savo tautą iš nelaisvės.  Dievas ir toliau globojo tautą.

           Žmogui pačiam sunku atrasti kelią į savo laimę.  Dievas tai žino ir kviečia: „Jei nori būti laimingas, klausyk ką tau pasakysiu...“

           Mozei Jis kalbėjo: „Jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano Sandoros, jūs būsite mano nuosavybė...“  Šiuos žodžius Mozė perdavė tautai.  Tauta pažadėjo būti klusni Dievui: „Visa, ką tik Viešpats kalbėjo, darysime!“  Taip buvo sudaryta Sandora.

           Mozės tauta susitiko su Dievu ir sudarė Sandorą.  Susitikęs su Dievu žmogus randa kelią į laisvę.  Jis tampa laisvas.  Dievas davė Mozei Dešimt įsakymų.

           Dešimt Dievo įsakymų – tai Gyvenimo žodžiai.  Jie rodo kelią, kuris veda į susitikimą su Dievu.  Eiti šiuo keliu – tai rinktis laimę ir gyvenimą.  Nutolti nuo jo – tai pasirinkti blogį ir nelaimę. 

           Štai Dešimt Dievo įsakymų:

  • Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.

  • Netark Dievo vardo be reikalo.

  • Švęsk sekmadienį.

  • Gerbk savo Tėvą ir Motiną.

  • Nežudyk.

  • Nepaleistuvauk.

  • Nevok.

  • Nekalbėk netiesos.

  •  Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.

  •  Negeisk svetimo turto.

           Gyvenimo žodžius Dievas skyrė kiekvienam žmogui.  Žinodami juos, mes galime pasirinkti, ką turime daryti, kad būtume geri Dievo vaikai.


Didysis meilės įsakymas

           Dievas nori, kad Jo įsakymų mes laikytumės iš meilės.  Jis siuntė savo Sūnų, kad mums parodytų, kaip į Dievo meilę atsakyti meile.  Jėzaus mokymą atskleidžia svarbiausias – Meilės įsakymas:

Mylėk Viešpatį, savo Dievą.
Mylėk savo artimą.

           Jėzus papasakojo, kaip reikia mylėti savo artimą.  Kartą vienas žmogus pakliuvo į plėšikų rankas.  Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį.  Tuo pačiu keliu ėjo vienas pakeleivis.  Jis pamatė, bet praėjo kita kelio puse.  Praėjo dar vienas keleivis.  Jis matė sumuštą žmogų, bet taip pat praėjo.  O vienas pakeleivis samarietis pasigailėjo to žmogaus.  Jis priėjo prie sumuštojo, aptvarstė jo žaizdas, nugabeno jį į užeigą ir slaugė.

           Tas gailestingas žmogus buvo samarietis, Samarijos gyventojas.

           Jėzus moko, kad neužtenka tik sakyti: „aš tave myliu“, svarbu parodyti meilę darbais.  Jėzus ir šiandien mums sako:  „Eikit ir jūs taip darykit“!

           Darydami gerus darbus kūnui ir sielai mes vykdome Meilės įsakymą.  Mes visi galime daryti gera:

Nemokantį pamokyti,
Abejojančiam patarti,
Nuliūdusį paguosti,
Piktą darantį sudrausti,
Įžeidimus atleisti,
Nuoskaudas nukęsti,
Melstis už gyvus ir mirusius
.

Išalkusį pavalgydinti,
Ištroškusį pagirdyti,
Vargšą aprengti,

Keleivį priglausti,
Kalinį sušelpti,
Ligonį aplankyti,

Mirusį palaidoti

 

 

Kristaus Žiburėliai  2010 lapkričio 12 d. ____________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė