Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 15

Naujasis Testamentas

Jono Krikštytojo gimimas

           Prieš du tūkstančius metų, kai prasidėjo Naujajame Testamente aprašomi dalykai, žydų tauta gyveno labai sunkiai. Jau du šimtus metų neturėjo savo karaliaus. Juos valdė užkariautojai. O Dievas nekalbėjo savo tautai per pranašus, kaip kadaise buvo kalbėjęs. Taip sunkiai besiversdama, išrinktoji tauta laukė Mesijo, kuris išvaduos ją iš Romos vergovės ir atves prie Dievo.

           Prieš ateinant į šį pasaulį Mesijui, Dievas ėmė ruošti žmones jį sutikti per jauną žmogų Joną. Jonas gimė nepaprastai.

           Jo būsimi tėvai Zacharijas ir jo žmona Elzbieta gyveno Judėjos kalnuose. Abu laikėsi Dievo įsakymų, buvo dori ir teisingi, tik neturėjo vaikų.

           Kartą Zacharijui bebūnant Jeruzalės šventykloje pasirodė Viešpaties angelas Gabrielius ir tarė Zacharijui: Nebijok, Dievas išklausė tavo maldų ir duos tau ir tavo žmonai sūnų, kurį pavadinsite Jono vardu. Tas vaikelis bus didis Dievo akyse ir bus kupinas Šventosios Dvasios. Jis atvers daug žmonių į Viešpatį Dievą.

           Atsitiko taip, kaip angelas Gabrielius buvo sakęs. Kai gimė sūnus, džiaugėsi ne tik jo tėvai, bet ir visi giminės. Tik visi buvo nustebę, kai Zacharijas pasakė, kad naujagimis bus pavadintas Jono vardu, nes tokio vardo visoje giminėje niekad nebuvo. Ir kai tik Zacharijas, kuris buvo nebylys, ant lentelės parašė šį vardą, jis staiga ėmė kalbėti. Jis labai nudžiugo ir garbino Dievą ir jam dėkojo.

           Žmonės, sužinoję kas įvyko, labai stebėjosi ir klausė: Kaip manote, kas bus iš to vaiko?

           O vaikelis augo, nes jam buvo skirta būti dideliu pranašu, kuris turės eiti pirma Viešpaties Jam kelio nutiesti, ir mokyti Jo žmones pažinti išganymą ir nuodėmių atleidimą.

           Ir Zacharijas kalbėjo: Dievas nepamiršo mūsų, savo žmonių. Jis siunčia mums savo išrinktąjį, kad apsaugotų mus nuo priešų. Jis pasirinko šį vaikelį, mano sūnų Joną, kad šis parengtų mus, papasakotų mums apie Tą, kuris ateina, ir atvestų į taikos kelią.

Panaudota literatūra:
Biblija vaikams – Lietuvos Biblijos draugija 2007

 ►▼◄

Žiburėliai meldžiasi ir gieda

Mes eisim pasimelsti

Bažnytėlėn eisim mes
Ir mokysim širdeles,
Kaip Dievulį reik mylėt
Ir kaip artimui padėt..

Bažnytėlėje šviesu,
Gera ir labai ramu,
Kad namuose būt šviesu,
Reikia būt geru vaiku.

Mus Jėzulis myli

Jėzus ieško, kur prapuolė
Jo avelė, jo avelė,
Jėzus ieško, nes ją myli,
Labai, labai myli.

Jėzus ieško, kur vaikeliai,
Kur visi maži vaikeliai,
Jis nei vieno neužmiršta,
 Nes kiekvieną myli.

Gerieji darbeliai

Jėzus myli vaikučius,
Didelius ir mažučius,
Jam priklausom mes visi,
Nors pamirštam būt geri.

Dovanoti man prašau,
Neužmiršiu, ką sakau:
Nuo dabar ir ateity
Bus mano darbai geri.

►▼◄

Pasinaudota literatūra:
„Žiburėliai gieda“ – Paruošė ir išleido Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija
Cleveland, Ohio -

Kristaus Žiburėliai, 2010 lapkričio 21_____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė