Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 16

„Dievas kalba su mumis“

           Mes kalbame su Dievu, kai meldžiamės.  Užmerkiame akis, galvojame apie Dievą ir tada kalbamės su Juo.  Ir mes žinome, kad Jis mus girdi.

           Bet ar Dievas kalba su mumis?  Ar mes galime Jį girdėti?

           Labai labai seniai Jis kalbėjo su mažuoju Samueliu.  Dievas kalbėjo ir su daugeliu kitų.  Bet ar Jis kalba su tavim ir manim?

           Taip.  Dievas tikrai su mumis kalba.  Ir kalba įvairiais būdais, daugiausia – per savo knygą – Šventąjį Raštą. 

           Kai Dievas kalbėjo su žmonėmis senovėje, Jis liepė jiems surašyti Jo žodžius į knygą.  Žmonės užrašė Dievo žodžius į didelę knygą.  Todėl Šventasis Raštas ir yra Dievo Žodis.

           Nors Šventasis Raštas buvo parašytas labai seniai, mes jį skaitome ir šiandien, nes mes žinome, kad taip Dievas kalba su mumis.  Pavyzdžiui, kai tėtis ar mama mums skaito Šventą Raštą, Dievas kalba su mumis.

           Pasaulyje yra daug knygų, bet iš visų svarbiausia – Šventasis Raštas.  Mes tą knygą labai branginame ir saugome.

           Dievas prabilo į mus labai ypatingu būdu, kai atsiuntė mums Jėzų, savo Sūnų.  Daug dalykų, kuriuos pasakė Jėzus gyvendamas žemėje, taip pat užrašyti Šventajame Rašte.

           Dievas kalbasi su mumis ir tada, kai Jo Dvasia tyliai kalba mūsų širdyse.  Kartais Dievas mus tyliai perspėja, kad nesielgtume blogai.  Kartais, kai meldžiamės, Dvasia tyliai pasako mums, kad Dievas mus girdi.  Todėl mes galime labai dažnai pasikalbėti su Dievu; mes kalbėsimės,  kai skaitysime Šventąjį Raštą, arba tyliai Jam pasimelsime.

Laimink, Viešpatie, žodžius
Evangelijos šventos,
Ir atverki šaltinius
Tavo meilės ir tiesos.
Dieve, širdis tu paliesk,
Ir sujunk visų mintis.
Savo veidu mus apšviesk,
Ir kalbėki su mumis.

Panaudota literatūra:
„Veskime mažuosius pas Dievą“ –  Marian M. Schoolland
„365 Vaikų maldos“ – Elmar Gruber

Adventas

           Šiandien prasideda Adventas – tai laikotarpis prieš Kalėdas.  Šis lotynų kalbos žodis reiškia atėjimą.  Advento metu krikščionys tarytum išeina pasitikti ateinančio Jėzaus.  Jonas Krikštytojas sako: „Taisykite Viešpačiui kelią“.

           Gatvės jau apšviestos įvairių spalvų lemputėm, parduotuvėse pilna žmonių.  Mieste ir namuose puošiamos eglutės.  Visur šventinė nuotaika.  Bet iš tikrųjų Jėzaus atėjimui turime ruoštis truputį kitaip – ne tiek svarbios žibančios lemputės ir kalėdiniai papuoštos eglutės, kiek svarbu yra, kaip bus papuoštos mūsų širdelės.  Nes tai ten yra ta vieta į kurią ateis Jėzus.  Kiekvienas iš mūsų galime, kartu su Šv. Jonu Krikštytoju, taisyti ateinančiam Jėzui kelią.  O jį taisyti galime būdami geri, darydami gerus darbelius, mylėdami savo tėvelius, sesutes ir brolius, savo draugus ir visus žmones.  Nesvarbu, kokie maži, visi vaikučiai gali labai daug padaryti, kad būtų paruoštas gražus kelias, kuriuo Kūčių naktį į žemę ateis Jėzus.

           Daugelyje namų yra pinamas Advento vainikas, su keturiom žvakėm.  Kas savaitę uždegama viena nauja žvakė, pasimeldžiama ir paskaitoma iš Švento Rašto.

           Dievas pažadėjo, jog atsiųs savo Sūnų, kad šis atsiteistų už žmonių nuodėmes.  Kad parodytų, kaip žmonės turi gyventi ir pasitikėti Dievu.  Visais amžiais žmonės laukė Jėzaus atėjimo ir kaip galėdami geriau ruošėsi Jį sutikti.

 

Snaigių kalba

Tylią naktį,
Naktį šventą,
Baltos snaigės
Tyliai krenta.

Tyliai krisdamos
Į žemę,
Baltos snaigės,
Rodos, šlama

Rodos, kužda
Mūs širdims:
„Dievo Kūdikis
Užgims“.

M. Linkevičius

►▼◄

Pasinaudota literatūra:
„Aš tikiu 2“ – Tikybos vadovėlis II klasei
Lietuvos Katechetikos Centras - 1997

Kristaus Žiburėliai, 2010 lapkričio 28_____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė