Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 17

Marija sako Dievui „Taip“

                                      Dievas pasiuntė angelą į Nazareto miestelį, kur gyveno jauna mergelė, vardu Marija.

           „Džiaukis, Marija“, tarė jai angelas.  „Dievas yra su tavimi ir laimina tave.  Dievas tave išrinko.  Jis atsiųs tau Šventąją Dvasią.  Tu turėsi sūnų ir Jo vardas bus Jėzus.  Jis bus didelis žmonių vadas, nes Jis bus Dievo Sūnus. Jis rūpinsis Dievo vaikais per amžius“.

           Marija nežinojo, ką ji turi atsakyti.  Ji buvo išsigandus, bet kartu ir labai džiaugėsi.  Marija žinojo, kad Dievas ją myli ir todėl atsakė: „Pasakyk Dievui, kad aš jam dėkoju ir padarysiu tai, ko jis iš manęs nori“. (Pagal Lk 1:26-38)

MALDELĖ

Mano Dieve,
Švenčiame Adventą ir
laukiame Kalėdų!
Padėk man pasiruošti Jėzaus atėjimui.
Padėk man Jį gražiai pasveikinti.
Primink man, kad Jam padėkočiau.
Nes Jis yra didžioji Tavo Kalėdų dovana.
Amen.

 

ATKARTOTINĖ

Aš sakysiu „taip“,
       kai Dievas kvies mane mylėti.
Aš sakysiu „taip“,
       kai Dievas kvies mane dalintis.
Aš sakysiu „taip“,
       kai Dievas kvies mane melstis.
Aš sakysiu „taip“,
       kai šiandien Dievas kvies mane
       tarnauti Jam ir visiems žmonėms.
Aš sakysiu „taip“.

Panaudota literatūra:
Žiburėlių pasaulis – Mūsų Žingsniai, Cleveland, OH 2005

☼☼☼

Jėzus atėjo iš dangaus

           Ar žinai, kada prasidėjo tavo gyvenimas?  Taip, jis prasidėjo, kai tu gimei.  Kiekvienais metais tu šventi savo gimtadienį ir tada mes prisimename tą dieną, kai tu gimei.  Mama labai gerai prisimena tą dieną.  Tada tu buvai mažas kūdikėlis, labai mielas mažas kūdikėlis.

           Jėzus taip pat gimė kaip mažas kūdikėlis.  Bet Jėzaus gyvenimas prasidėjo ne tada, kai Jis gimė.  Jėzus gyveno jau seniai seniai.  Jėzus yra Dievas, o Dievas gyveno visada.  Jėzus, Dievo Sūnus, gyveno danguje su Dievu Tėvu ir Dievu Šventąja Dvasia dar prieš pasaulio sukūrimą.

           Pradžioje viskas žemėje spindėjo gerumu ir puikumu.  Adomas ir Ieva buvo nuostabūs; juos sukūrė Dievas pagal savo atvaizdą.  Bet nuodėmė viską sugadino.  Dievui buvo gaila, kad į žemę atėjo liūdesys ir vargai.  Ir Dievas tarė: „Mes atsiųsime Gelbėtoją“.  Jėzus pasakė: „Aš noriu eiti į žemę ir būti Gelbėtoju!“  Dievas parinko mergelę, vardu Marija, kad ji būtų Jo Sūnaus motina.  Ir Jėzus gimė kaip mažas kūdikėlis Betliejuje.

           O, kai tą naktį giedojo angelai – gausybė angelų!  Jie buvo tokie laimingi, kad Jėzus atėjo į žemę.  Jie džiūgavo, nes Jėzus bus Išganytojas.

           Koks pasikeitimas turėjo būti Jėzui – ateiti iš dangaus į žemę!  Dangus kupinas šlovės.  Ten nėra ligų, liūdesio ar nuodėmės.  Bet Jėzus paliko savo nuostabiuosius namus ir savo Tėvą ir atėjo į mūsų žemę.

           Jėzus danguje buvo turtingas, nes viskas priklausė Jam.  Žemėje Jis buvo neturtingas.  Žemėje net nebuvo Jam paruoštų namų.  Jis gimė tvartelyje, neturėjo lovytės ir Jo motina Marija paguldė Jį į ėdžias.

           Jėzus tapo toks, kaip mes, nes mus visus labai mylėjo ir norėjo būti mūsų Išganytojas.  Pasakojimas apie Jėzaus gimimą yra nuostabiausias Šventajame Rašte.  Tai nuostabiausia istorija pasaulyje ir danguje.  Tik pagalvok – Jėzus, Dievo Sūnus, tapo kūdikėliu!  Ir Jis tai padarė todėl, kad mus taip labai mylėjo ir norėjo, kad vieną dieną mes visi galėtume gyventi kartu su Juo danguje.

☼☼☼

            Greitai ateis Kalėdų naktis, kai ir vėl pasauliui užgims Atpirkėjas.  Mes visi labai laukiame Jėzaus gimimo dienos ir jai ypatingai ruošiamės.

           O kaip ruošiesi tu sutikti Jėzų?

►▼◄

Pasinaudota literatūra:
„Veskime mažuosius pas Dievą“ – Marian M. Schoolland

Kristaus Žiburėliai, 2010 gruodžio 12 _____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė