Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 18

Karalaičio kelionė 

           Gal girdėjote pasaką apie karalaitį, kuris, persirengęs elgetos drabužiais, išėjo iš karališkųjų rūmų pažiūrėti, kaip gyvena žmonės jo karalystėje.  Jis norėjo susitikti su žmonėmis, pasikalbėt, iš jų pačių išgirsti, kas juos slegia, ko stokoja, kad žinotų, kam ir kaip gali padėti.

           Tai pasaka.  Bet yra dar nuostabesnė tikrovė.  Dievo Sūnus padarė nepalyginamai daugiau negu tas karalaitis.  Jam pagailo vargstančių žmonių, todėl Dievo Sūnus priėmė žmongiškąją prigimtį,  tapo tikru žmogumi ne vienai dienai, kaip tas karalaitis vargšu, bet visam laikui. 

Dievas norėjo, kad jo Sūnus, tapdamas žmogumi, kaip ir visi žmonės turėtų Motiną.  Todėl iš visų moterų išsirinko skaisčiausią Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

Jėzus atėjo iš dangaus pas žmones ne tik pasikalbėti su jais, bet juos išvaduoti iš piktosios dvasios vergijos ir nusivesti į dangiškojo Tėvo rūmus.  Jis atėjo ne tik prieš du tūkstančius metų, bet yra su mumis kiekvieną mūsų gyvenimo dieną.

Advento laikotarpiu mes rengiamės ne tik švęsti Kalėdų šventę, bet ir ruošiame Jėzui tinkamą buveinę savo širdyje.

Laukdami Kalėdų švenčių, mes prisimename Jo Motiną Mariją, kuri taip pat Jo laukė.  Todėl ir tinka šiandien pasveikinti Mariją jos ypatinga malda:

Sveika, Marija,
Malonės pilnoji,
Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moterų
ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija,
Dievo Motina,
melsk už mus,
nusidėjėlius, dabar
ir mūsų mirties valandą.
Amen.         

Panaudota literatūra:
„Dievas su mumis“ – Daiva Širvinskytė, Danutė Uogintienė

☼☼☼

tarnausiu Jėzui

           Šiandien ketvirtas Advento sekmadienis, už kelių dienų bus Kalėdos. Per visą Adventą ruošėmės pasitikti mažąjį Kūdikėlį Jėzų.  Perskaitykite šią maldelę ir kryželiu pažymėkite visus tuos dalykus, kuriuos padarėte, kai laukėte šios didžios šventės.

 Esam, Jėzau, pasiruošę:

Mano ŠIRDELĖ pasiruošus:

_____  Aš dainuoju.
_____  Pasakoju juokus.
_____ 
Tyliai meldžiuosi.
_____
 Sakau „ačiū“.

Mano RANKUTĖS pasiruošę:

_____  Kepu pyragėlius.
_____  Rišu kaspinėliu,
_____  Padarau dovanėlę.
_____  Puošiu eglaitę.

Mano KOJYTĖS pasiruošę:

_____  Linksmai šoku.
_____  Bėgu, kur tik mane šaukia.
_____  Lipu laiptais žemyn ir aukštyn.

Jėzau, esam pasiruošę,
kad pas mus ateitum.

►▼◄

Pasinaudota literatūra:
„Žiburėlių pasaulis“ – Mūsų Žingsniai, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija, Cleveland, Ohio 2003

Kristaus Žiburėliai, 2010 gruodžio 19d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė