Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 19

K A L Ė D O S

         Anais laikais Marija ir Juozapas iškeliavo į mažą miestelį, vadinamą Betliejum.

        Jie keliavo visą dieną ir buvo labai, labai pavargę.  Juozapas ieškojo nakvynės, bet visos vietos buvo užimtos.  Tada jie pamatė mažą tvartelį. Jis buvo labai vargingas ir nepatogus, bet šiltas.  O lauke aplinkui švilpė vėjas ir buvo šalta.  Todėl Marija, Juozapas ir jų asiliukas suėjo į tvartelį ir ruošėsi ten praleisti naktį, kartu su jaučiu, kuris gyveno tvartelyje.

        Naktį, kai danguje aiškiai švietė žvaigždės, tvartelyje įvyko kažkas nuostabaus – Marijai gimė Vaikelis.  Marija paguldė Jį edžiose ir atsisėdus šalia Jo, dainavo Jam lopšinę.  Marija žinojo, kad mažiems vaikeliams tai patinka.

        Tą naktį kalnuose piemenys ganė savo gyvulius.  Staiga jie išgirdo balsą: „Eikite į Betliejų.  Ten gimė jums Dievo žadėtasis Mesijas.  Jūs rasite Jį tvartelyje, miegantį ant minkšto šieno“.

        Piemenys bėgte nubėgo iki tvartelio.  Jie labai tyliai įėjo vidun, nes nenorėjo pabudinti Vaikelio.

        Jie priėjo labai arti, kad geriau pamatytų Vaikelį, kurio taip ilgai laukė. Piemenys paklausė Marijos, koks yra Vaikelio vardas.  Ji jiems atsakė: „Jo vardas reiškia – Dievas išgelbės žmones“.

         Ar jūs žinote Vaikelio vardą?

(Pagal Luką 2:1-14)

Panaudota literatūra:
„Žiburėlių pasaulis“ – Mūsų Žingsniai, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija, Cleveland, OH

Ištrauka iš
„12 pasikalbėjimų su mažaisiais apie Jėzų“
kun. Stasys Yla

 Jėzaus tėveliai

Ar Jėzus turėjo savo tėvynę? (Tėvynė – tai tėvų žemė).

- Turėjo.

Kaip vadinosi Jėzaus tėvynė?

           - Ji vadinosi Šventoji žemė.

O kaip vadinasi tavo senelių ir protėvių žemė?

           - Lietuva.

Kas buvo Jėzaus tėvas?

           - Jėzaus tėvas buvo Dangaus Tėvas.

O kas buvo Jėzaus globėjas?

           - Jėzaus globėjas buvo Šventasis Juozapas.

O kas buvo Jėzaus motina?

           - Jėzaus motina buvo Švenčiausioji Marija.

Kas pasakė, kad Marija bus Jėzaus Motina?

           - Angelas Gabrielis.

Kas buvo Angelas Gabrielis?

           - Jis buvo Dievo Pasiuntinys.

Ką pasakė šis Dievo Pasiuntinys Marijai?

           - Jis ją pasveikino ir pasakė:

          

Sveika Marija, malonės pilnoji!

Sveika Marija,
Pilna malonės! 
Su tavim Dievas
ir geri žmonės. 

Esi pagirta,
Šventa Mergele!
Prieš tavo Sūnų
Puolam ant kelių.

Motina Dievo,
Šventa Marija!
Melsk už mus kaltus
Ir už žmoniją.

 

 ►▼◄

Pasinaudota literatūra:
„Žiburėlių pasaulis“ – Mūsų Žingsniai, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija, Cleveland, Ohio 2003

Kristaus Žiburėliai, 2010 gruodžio 25 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė