Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 20


Svečiai iš Rytų šalies          

          Kai gimė Jėzus, kraštą valdė karalius Erodas.  Vieną dieną į Jeruzalę iš Rytų šalies atkeliavo išminčiai ir paklausė: „Kur yra naujagimis Karalius?  Mes matėme Jo žvaigždę ir atkeliavome Jo pagarbinti.“

           Kai karalius Erodas tai išgirdo, labai išsigando, o su juo ir visas miestas.  Ką?Naujas Karalius?  „Aš esu karalius ir niekas kitas“, - atsakė Erodas.  Jis sušaukė visos šalies mokytus vyrus ir norėjo iš jų sužinoti, kurgi gimė tas naujasis Karalius.  O šie atsakė: „Betliejuje!  Jis gimė ten.“

           Tada Erodas slapčia pasikvietė pas save Rytų išminčius.  Iš jų jis norėjo tiksliai sužinoti, kur jie matė tą žvaigždę ir kur ji jiems pasirodė.  Tuomet jis juos išsiuntė sakydamas: „Eikite į Betliejų ir tiksliai sužinokit, kur yra Kūdikis.  Kai Jį rasite, grįžkite ir praneškite man, kur Jis yra.  Tada ir aš galėsiu ten nuvykti pagarbinti Kūdikį.“

           Rytų išminčiai iškeliavo.  Žvaigždė, kurią jie jau buvo pamatę Rytų šalyje, keliavo pirma jų vis tolyn ir sustojo ten, kur buvo Kūdikis.  Jie labai džiaugėsi, nes pagaliau pasiekė tą vietą.  Įėję į vidų iš tiesų ten rado Kūdikį ir Jo motiną Mariją.  Rytų išminčiai žemai nusilenkė ir išėmė savo dovanas: auksą, smilkalus ir mirą.  Tai buvo brangios dovanos didžiam Karaliui.

           Kitą naktį Rytų išminčiai susapnavo sapną.  Jie išgirdo balsą, kuris jiems sakė: „Nebegrįžkite pas Erodą!  Nesakykite jam, kur yra Kūdikis!“  Taigi jie kitu keliu sugrįžo į savo šalį.      (Pagal Matą 2, 1-12)

Pabėgimas į Egiptą

           Daug žmonių atėjo pažiūrėti gimusio Jėzaus.  Jie džiaugėsi ir galvojo: „Jis yra mūsų Karalius, Jis mus išgelbės.“

           Vieną naktį Juozapas susapnavo sapną.  Jis matė Dievo atsiųstą angelą.  Angelas jam pasakė: „Juozapai, kelkis, pasiimk Kūdikį ir Jo motiną.  Greičiau!  Susidėk savo daiktus ir eik iš čia.  Bėk į Egiptą!  Pasilik ten, kol tau liepsiu kitaip.  Nes Erodas visur ieškos Kūdikio tol, kol suras.  Jis nenori, kad Kūdikis gyventų.  Jis nori Jį nužudyti.  Jis šalia savęs nepakęs jokio kito karaliaus.“

           Tada Juozas vidurnaktį atsikėlė ir kartu su motina bei Kūdikiu pabėgo į Egiptą.  Ten jie pasiliko iki tol, kol mirė Erodas.    (Pagal Matą 2, 13-15)

Panaudota literatūra:
„BIBLIJA ant lovos krašto“ – Vrani Merz
Katalikų Pasaulio leidinys, 2010

►▼◄

Bičiulystė su Jėzumi

Popiežiaus Benedikto XVI ir vaikų pokalbis apie
Pirmąją Šventąją Komuniją

           Vieną saulėtą popietę būrys vaikų nuvyko į Romą aplankyti popiežiaus Benedikto XVI.  Susirinko šimtai su savo tėveliais ir giminėmis.

           Jie visi susirinko aikštėje priešais Šv. Petro baziliką.  Šiemet jie visi priėmė Pirmąją Komuniją.  To atšvęsti atvyko pas Šventąjį Tėvą, kuris dabar seka šv. Petro pėdomis.

           Buvo labai graži diena!  Kartu su vaikais praleisti dieną popiežius Benediktas XVI atvyko apsirengęs baltais drabužiais, kuriuos dėvi kasdien.  Jie kartu pasimeldė ir pagiedojo.  O po to visi pasikalbėjo.  Vaikai Šventajam Tėvui uždavė klausimų.

           Andrėja neseniai priėmė Pirmąją Komuniją.  Kadaise Šventasis Tėvas irgi buvo vaikas, todėl Andrėja paklausė:

         „Brangusis popiežiau, ką prisimenate iš savo Pirmosios Komunijos dienos?“

           Šventasis Tėvas jai atsakė: Tai buvo prieš daugelį metų, gražų 1936 metų kovo sekmadienį.  Saulėta diena, bažnyčia atrodė nuostabiai, skambėjo muzika...  Prisimenu labai daug puikių dalykų.  Buvome apie 30 berniukų ir mergaičių iš mažo mano kaimelio, kuriame gyveno ne daugiau kaip 500 gyventojų.

           Prisimenu ir dar vieną dalyką – patį džiaugsmingiausią ir nuostabiausią...  Supratau, kad Jėzus įžengė į mano širdį.  Jis iš tikrųjų aplankė mane.  O su Jėzumi ir pats Dievas buvo su manimi.  Suvokiau, kad tai yra meilės dovana, tikrai verta daugiau nei visi kiti dalykai, kuriuos teikia gyvenimas. 

(Bus daugiau)

♦♦♦

Taip atsakė Šventasis Tėvas.

O kaip manai tu?  Ką tu prisiminsi iš savo

Pirmosios Komunijos dienos?

►▼◄

Panaudota literatūra:
„Bičiulystė su Jėzumi“ -  Amy
Welborn
Katalikų Pasaulio leidinys, 2010

Kristaus Žiburėliai, 2011 sausio 9 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė