Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 21

Kam manęs ieškote?

           Jėzaus tėvai kiekvienias metais eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų.  Kai Jam sukako dvylika metų, jie irgi ten keliavo.  Kaip tais laikais buvo įprasta, susirinko daug žmonių.

Pasibaigus šventinėms dienoms, jie išsiruošė atgal į namus.  Bet jaunasis Jėzus liko Jeruzalėje, o Jo tėvai to nepastebėjo.  Jie manė, kad jis yra kažkur žmonių būryje, kartu su kitais.  Taigi jie keliavo toliau.  Jėzaus nematė ištisą dieną.  Kurgi Jis dingo?  Jie ėmė Jo ieškoti giminių ir draugų tarpe, bet nerado, ir niekas nežinojo, kur Jis yra.  Tada skubėdami ir išsigandę grįžo į Jeruzalę Jo ieškoti.  Praėjo trys dienos ir tik tada jie pagaliau Jį surado.  Jis buvo Dievo namuose – šventykloje.  Ten sėdėjo tarp mokytojų, klausėsi jų ir juos klausinėjo.  Visi Jo besiklausantys žmonės buvo nustebę, nes Jis daug išmanė ir protingai atsakinėjo.

           Jo tėvai buvo priblokšti, kai Jį pamatė.  „Vaike, kaipgi tu galėjai taip mums padaryti?, - klausė motina.  – Tavo tėvas ir aš tavęs visur išsigandę ieškojome“.  Bet Jis atsakė: „Kodėl gi?  Kam gi manęs ieškojote?  Ar nežinote, kad aš turiu būti savo Tėvo namuose?“

           Bet Marijs su Juozapu nesuprato, apie ką Jis kalba.  Tada Jėzus su jais grįžo į Nazaretą ir buvo paklusnus.  Jo motina dėmėjosi viską, kas buvo nutikę, savo širdyje.  Jėzus augo ir ėmė suprasti vis daugiau ir daugiau.  Dievas ir žmonės džiaugėsi Juo.

(Pagal Luką 2, 41-52)

Panaudota literatūra:
„BIBLIJA ant lovos krašto“ – Vrani Merz
Katalikų Pasaulio leidinys, 2010

☼☼☼

Augu ir keičiuosi

           Ką reiškia augti ir keistis?  Kas man padeda augti?  Kaip aš keičiuosi?

           Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.  Jis moko ir mane gyventi, kaip dera Dievo vaikui, šviesos vaikui.  Augdamas žvelgsiu į Jėzų, mokysiuosi būti panašus į Jį.

Jėzau, išmokyk mane augti,
Elgtis taip, kaip Tu.
Išmokyk mane džiuginti Dangaus Tėvą.
Išmokyk mane pradžiuginti visus,
Kurie manim rūpinasi.


 

Panaudota literatūra:
„Gyvenkime kaip šviesos vaikai“ – Rita Ratkevičiūtė, Zita Tručionienė

►▼◄

Bičiulystė su Jėzumi

 Popiežiaus Benedikto XVI ir vaikų pokalbis apie
Pirmąją Šventąją Komuniją

           Vieną saulėtą popietę būrys vaikų nuvyko į Romą aplankyti popiežiaus Benedikto XVI.  Susirinko šimtai su savo tėveliais ir giminėmis.

           Jie visi susirinko aikštėje priešais Šv. Petro baziliką.  Šiemet jie visi priėmė Pirmąją Komuniją.  To atšvęsti atvyko pas Šventąjį Tėvą, kuris dabar seka šv. Petro pėdomis.

           Buvo labai graži diena!  Kartu su vaikais praleisti dieną popiežius Benediktas XVI atvyko apsirengęs baltais drabužiais, kuriuos dėvi kasdien.  Jie kartu pasimeldė ir pagiedojo.  O po to visi pasikalbėjo.  Vaikai Šventajam Tėvui uždavė klausimų.

           Livija paklausė:

Šventasis Tėve, prieš priimdama Pirmąją Komuniją aš atlikau išpažintį. Išpažinau nuodėmes ir kitomis progomis.  Norėjau Jūsų paklausti: ar prieš priimdama Komuniją kaskart turiu atlikti išpažintį?  Klausiu, nes suprantu, kad mano nuodėmės visada tokios pat.

           Šventasis Tėvas jai atsakė: Mūsų nuodėmės visada tokios pat.  Bet juk nors kartą per savaitę valome savo namus, kambarius, net jei nešvarumai visada tokie pat.  Tai padeda mums gyventi švariai ir pradėti viską iš naujo.  Kitaip nepamatytume, kaip kaupiasi nešvarumai.

           Kažkas panašaus nutinka ir sielai.  Pavyzdžiui, jeigu aš niekada neatlikčiau išpažinties, mano siela būtų apleista, ir galiausiai visada būčiau savimi patenkintas.  Tada nebesuprasčiau, kad turiu labai stengtis pasitaisyti ir daryti pažangą.

                                                                                                                      (Bus daugiau)

♦♦♦ 

Taip atsakė Šventasis Tėvas.
O kaip manai tu?  Kaip jautiesi po išpažinties,
tavo nuodėmės yra atleistos?

►▼◄

Panaudota literatūra:
„Bičiulystė su Jėzumi“ -  Amy
Welborn
Katalikų Pasaulio leidinys, 2010

Kristaus Žiburėliai, 2011 sausio 16 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė