Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 23


Angelai

           Atsiversdami ir skaitydami Šventąjį Raštą, mes klausėmės išminčiaus Siracho mokymo. Jis mums padėjo įgyti pirmąją nuostatą, kuri atveria širdį Dievo dovanai ir leidžia Jį pažinti: „Klausykis!“

Paruoškime savo širdį. Klausykimės Dievo žodžio.

           Skaitydami Dievo žodžio knygą sužinome, kad Dievas sukūrė ne vien regimąjį pasaulį. Jis taip pat sukūrė ir neregimąjį – angelų – pasaulį. Ar esate jau ką nors girdėję apie angelus?

           Kas yra angelai?  Angelai yra Dievo sukurtos grynos dvasios. Jos panašios į Dievą. Mes negalime jų nei matyti, nei girdėti, nei paliesti, nes jie neturi kūno. Angelai yra protingi, geri, laisvi, pilni Dievo šviesos. Jie visada gyvena su Dievu.

           Dievas yra toks didis, kad net angelai negali visko apie Jį pasakyti. Angelai, kurie regi Dievą, žavisi Jo didybe. Jie mato Jo gerumą, spindesį, galybę... Jie be paliovos gieda Jo šlovę.

           Dievas žino viską ir gerai pažįsta mūsų širdį, žino, kas dedasi jos gelmėje, kokios mūsų mintys...

           Dievas sukūrė laiką. Dievas yra nuo amžių. Jis neturi nei pradžios, nei pabaigos... Jis yra amžinas. Dievas ne tik mus visus pažįsta, bet Jis ir mus visus myli.

           Angelai padeda mums pažinti Dievo dovanojamą meilę. Jie mus skatina Dievą šlovinti ir Jam tarnauti. Jie mums skelbia Dievo ramybę.

           Angelai lydi mus kiekvieną gyvenimo akimirką. Kiekvienas turime angelą, kuris yra Dievo paskirtas mus globoti. Jis saugo mus nuo blogio ir pavojų. Jis veda mus ir padeda mylėti Dievą, dalytis Jo ramybe su kitais. Tai mūsų angelas sargas, mūsų globėjas. Jam džiugu padėti mums augti, būti geriems, elgtis kaip šviesos vaikams.

           Mūsų angelas sargas labai džiaugiasi, kai mes į jį kreipiamės. Mes visada galime prašyti jo globos: rytą, kai keliamės, vakare, kai gulamės, kai keliaujame, kai jaučiame pavojų... Mes galime sukalbėti savo angelui sargui šią maldelę:

Dievo angele, mano sarge,
apšviesk mane, saugok mane.
Vesk mane pas Dievą,
globok mane kas dieną,
globk mane visada.

Kita maldelė:

Angele sarge, man paskirtasis
Būki prie manęs, tu mano gerasis.
Vakarą, naktį, rytą ir dieną
Saugoki mano žingsnį kiekvieną.

Paveikslėlis spalvavimui

►▼◄

Bičiulystė su Jėzumi

Popiežiaus Benedikto XVI ir vaikų pokalbis apie
Pirmąją Šventąją Komuniją

           Vieną saulėtą popietę būrys vaikų nuvyko į Romą aplankyti popiežiaus Benedikto XVI.  Susirinko šimtai su savo tėveliais ir giminėmis.

           Jie visi susirinko aikštėje priešais Šv. Petro baziliką.  Šiemet jie visi priėmė Pirmąją Komuniją.  To atšvęsti atvyko pas Šventąjį Tėvą, kuris dabar seka šv. Petro pėdomis.

           Buvo labai graži diena!  Kartu su vaikais praleisti dieną popiežius Benediktas XVI atvyko apsirengęs baltais drabužiais, kuriuos dėvi kasdien.  Jie kartu pasimeldė ir pagiedojo.  O po to visi pasikalbėjo.  Vaikai Šventajam Tėvui uždavė klausimų.

           Julija teiravosi:

Šventasis Tėve, mums sako, kad sekmadieniais svarbu dalyvauti Šventosiose Mišiose. Mielai dalyvautume, bet tėveliai dažnai mūsų nenuveža, nes sekmadieniais jie miega. Ar negalėtumėte jiems ką nors pasakyti, kad jie suprastų, jog svarbu kartu dalyvauti sekmadieniais šv. Mišiose?

           Šventasis Tėvas jai atsakė: Manau, kad taip.  Žinoma, didžiai myliu ir gerbiu tavo tėvelius, jie tikrai turi daug darbo.  Bet kaip gerbianti ir mylinti tėvelius dukra tu jų galėtum paprašyti: „Brangūs tėveliai, mums visiems, net ir jums, svarbu susitikti su Jėzumi.  Susitikimas su Jėzumi mus praturtina.  Tai svarbi mūsų gyvenimo dalis.  Raskime truputį laiko sau ir rasime išeitį“.

(Bus daugiau)

♦♦♦

Taip atsakė Šventasis Tėvas.
O ką gali padaryti tu, kad tavo šeima
galėtų šv. Mišiose džiaugtis
eucharistiniu Jėzumi?

 

Panaudota literatūra:
„Bičiulystė su Jėzumi“ -  Amy
Welborn
Katalikų Pasaulio leidinys, 2010

►▼◄

Kristaus Žiburėliai, 2011 sausio 30 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė