Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 24

Gyvenkit kaip šviesos vaikai

    Pirmieji katechezės metai vaikams

           Šiek tiek apie šią knygą, iš kurios jau perdavėme du skyrelius: Dievas – visatos Kūrėjas ir Angelai.  Jau vien iš tekstų matyti, kad tai nėra skiriama tiesiogiai vaikui pačiam pasiskaityti.  Ši knyga skirta tėvams ir mokytojams kaip pagalbos įrankis religiniame jų vaikų auklėjime .   Toks auklėjimas apima daugelį aspektų: ryšį su Dievu per tikėjimą ir maldą; įvadą į Šventąjį Raštą ir Išganymo istoriją; įvesdinimą į liturginį ir sakramentinį gyvenimą; gyvenimą Kristuje; santykį su kitais; Bažnyčios atskleidimą. 

1 - proto pabudimas ir tikėjimo ugdymas

           Mažas vaikas, nekeldamas klausimų, priima gyvenimą ir tikėjimą iš savo šeimos ir artimųjų.  Vaikui augant, jo protas pabunda, ir vaikas atsiveria pasauliui – užduoda daugybę klausimų.  Jis nori pažinti ir suprasti dalykų priežastį (kodėl?).  Vaikas jaučia poreikį mąstyti, jo nebetenkina paprasti atsakymai.

           Čia ir pasidaro labai svarbus vaiko tėvų-auklėtojų bendravimas su vaiku, padedant jam ieškoti atsakymų, padedant suprasti, kad galima atsiverti Dievo slėpiniui, bet niekados neįmanoma iki galo jo išsemti.

2 - gyvenimo dinamizmas ir krikščioniška elgsena

           Augantys vaikai trykšta gyvenimu.  Jų asmenybės pradeda formuotis, jiems reikia pažinti save, jie ieško atskaitos taškų, tvirtų pavyzdžių.  Vyresnieji moko juos ir lydi pirmosiose patirtyse.  Kristus bus jiems gyvas ir patraukiantis pavyzdys, ugdantis bei mokantis suvienyti žodį ir veiksmą.

3 – pirmosios laisvės patirtys ir sąžinė

           Vaikai patiria įtampą tarp troškimo būti savarankiški ir poreikio būti saugūs.  Jie drąsiai veikia, bet dar negali pakankamai įvertinti savo veiksmų ir žodžių padarinių.  Jie suvokia savo ritobumą, patiria nesėkmių, padaro pirmąsias nuodėmes. 

           Ugdant vaiko vidinį gyvenimą sužadinta sąžinė leidžia vaikui teisingai spręsti konkrečiose gyvenimo situacijose.  Sąžinė padeda pranokti paralyžiuojantį kaltės jausmą ir iš jo išsivaduoti.

           Atskleidžiant vaikui Sutaikinimo sakramentą, su juo dirbantys tėvai ar auklėtojai, atveria galimybę patirti atleidimą ir širdies išlaisvinimą, kad vaikas galėto toliau tęsti šviesos vaiko kelionę.  Taip vaikas patiria Dievo gailestingumą.  Ši patirtis jo gyvenime bus pamatinė.

Taip šios knygos, ar tam tikra prasme – vadovėlio, autoriai mato knygos paskirtį.  Knyga taip pat reikalauja gyvo dialogo tarp tėvų/auklėtojų ir vaikų.  Jau vien tai yra didelis atsiekimas,  skatinantis visų dalyvaujančiųjų bendrą religinį/dvasinį augimą.     

Panaudota literatūra:
„Gyvenkite kaip šviesos vaikai“ – Anne Marie Le Bourhis – kun. Benoit Caulle

►▼◄

Bičiulystė su Jėzumi

Popiežiaus Benedikto XVI ir vaikų pokalbis apie
Pirmąją Šventąją Komuniją

           Vieną saulėtą popietę būrys vaikų nuvyko į Romą aplankyti popiežiaus Benedikto XVI.  Susirinko šimtai su savo tėveliais ir giminėmis.

           Jie visi susirinko aikštėje priešais Šv. Petro baziliką.  Šiemet jie visi priėmė Pirmąją Komuniją.  To atšvęsti atvyko pas Šventąjį Tėvą, kuris dabar seka šv. Petro pėdomis.

           Buvo labai graži diena!  Kartu su vaikais praleisti dieną popiežius Benediktas XVI atvyko apsirengęs baltais drabužiais, kuriuos dėvi kasdien.  Jie kartu pasimeldė ir pagiedojo.  O po to visi pasikalbėjo.  Vaikai Šventajam Tėvui uždavė klausimų.

           Aleksandra uždavė klausimą:

Kokios naudos kasdieniam gyvenimui gauname dalyvaudami šventosiose Mišiose ir priimdami Komuniją?

           Šventasis Tėvas jai atsakė: Tai suteikia gyvenimui gaires.  Gyvename apsupti daugybės dalykų.  O žmonės, kurie nesilanko bažnyčioje, nežino, kad jiems trūksta būtent Jėzaus.  Tačiau jaučia, kad jų gyvenime kažko trūksta.  Jeigu mano gyvenime trūksta Dievo, jei mano gyvenime trūksta Jėzaus, tada jame trūksta ir vadovo, geriausio draugo, didžiausio džiaugsmo, stiprybės, reikalingos, kad augčiau kaip žmogus, kad įveikčiau savo ydas ir bręsčiau kaip žmogiškoji būtybė.

(Bus daugiau)

Taip atsakė Šventasis Tėvas.

O kaip tau kasdien padeda draugystė su Jėzumi?

♦♦♦

Panaudota literatūra:
„Bičiulystė su Jėzumi“ -  Amy
Welborn
Katalikų Pasaulio leidinys, 2010

Kristaus Žiburėliai, 2011 vasario 6 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė