Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 25

Dievas – visų mūsų Tėvas

           Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą.  Tai reiškia, kad mes esame panašūs į Jį ir esame Jo vaikai.  Žmogus viską gavo iš Dievo.  Proto galia jis gali mąstyti ir džiaugtis viskuo, ką mato aplink save.  Jis gali pažinti visa, ką Dievas sukūrė ir pavedė žmogui, kad jis viskuo rūpintųsi ir gražiai prižiūrėtų.  Todėl mes ir turime Dievui už visą kūriniją dėkoti.

           Dievas sukūrė angelus, kurių mes negalime matyti, bet žinome, kad jie yra visada su mumis.  Visi turime angelą sargą, kuris ypatingai kiekvienu iš mūsų rūpinasi.  Jis mus veda ir saugo, ir moko mus garbinti Dievą ir gyventi Jo šviesoje.

           Dievas sukūrė du pirmus žmones – Adomą ir Ievą.  Žmonės turi kūnus ir todėl mes galime juos matyti.  Kadangi žmogus turi kūną, jis gali vaikščioti, judėti... Rankomis gali duoti ir priimti...  Akimis, ausimis, nosimi – visomis savo juslėmis jis mato, girdi, jaučia.

           Todėl žmogus yra pats aukščiausias Dievo kūrinys, didesnis už augalus, už gyvūnus.  Pagalvokime, kodėl žmogus yra toks didis ir toks svarbus?  Ir tada prisiminkime, kad Dievas sukūrė žmogų panašų į save.  Štai kodėl žmogus yra toks svarbus.

           Ką mes turime bendro su Dievu?  Ar todėl, kad mes turime kūną?  Ne, turime atsakyti.  Dievo mes negalime matyti, Jis neturi kūno.  Bet ir mumyse yra kažkas, ko mes negalime matyti, bet kuo nuolat naudojamės.  Tai mūsų dvasia.  Jos galia, protu, mes mąstome. 

           Pagalvokime toliau, kas yra dvasia. Ar matome, kaip ji veikia?  Atsakome: Ne, nematome.  Mūsų dvasia yra nematoma.  Ar mūsų dvasia ką nors girdi?  Ne, nieko negirdi, vėl atsakome, dvasia yra tyli.  Tada dar klausiame: ar žinome, ką galvoja mūsų draugai apie dvasią?  Ne, nežinome.  Mūsų dvasia yra ne tik nematoma bet ir asmeninė.  Taigi, dabar galime sakyti, kad dvasia yra slėpininga, asmeninė, tyli ir neregima.  BET JI TIKRAI YRA.

           Savo dvasia mes esame panašūs į Dievą.  Dievo mes taip pat nematome, negirdime, negalime paliesti.  Bet Dievas yra Asmuo.  Jis yra gyvas!  Kokią nuostabią dovaną Dievas padovanojo žmonėms!  Jis sukūrė žmogų pagal savo paveikslą.  Jis padovanojo jam savo Dvasios jėgą!  Ir todėl pavedė žmogui valdyti visa, kas yra Dievo sukurtoje žemėje!

Pagal tikybos vadovėlį vaikams:
„Gyvenkite kaip šviesos vaikai“ – Anne Marie Le Bourhis – kun. Benoit Caulle

♦♦♦

Bičiulystė su Jėzumi

Popiežiaus Benedikto XVI ir vaikų pokalbis apie
Pirmąją Šventąją Komuniją

Vieną saulėtą popietę būrys vaikų nuvyko į Romą aplankyti popiežiaus Benedikto XVI.  Susirinko šimtai su savo tėveliais ir giminėmis.

           Jie visi susirinko aikštėje priešais Šv. Petro baziliką.  Šiemet jie visi priėmė Pirmąją Komuniją.  To atšvęsti atvyko pas Šventąjį Tėvą, kuris dabar seka šv. Petro pėdomis.

           Buvo labai graži diena!  Kartu su vaikais praleisti dieną popiežius Benediktas XVI atvyko apsirengęs baltais drabužiais, kuriuos dėvi kasdien.  Jie kartu pasimeldė ir pagiedojo.  O po to visi pasikalbėjo.  Vaikai Šventajam Tėvui uždavė klausimų.

           Ana uždavė klausimą:

           Ar negalėtumėte mums paaiškinti, ką Jėzus turėjo galvoje, sakydamas Jį sekusiems žmonėms: „Aš esu Gyvybės duona?

           Šventasis Tėvas jai atsakė: Tai, kad Jėzus sako, jog jis yra Gyvybės Duona,  reiškia, kad pats Jėzus yra maistas, kurio reikia mūsų sielai, mūsų vidiniam , nes ir sielai reikia maisto.  Mums iš tikrųjų reikia draugystės su Dievu, nes ji padeda teisingai apsispręsti.  Kaip žmogiškosios būtybės mes turime subręsti.  Kitaip tariant, Jėzus duoda mums maisto, kad taptume tikrai brandžiais žmonėmis ir mūsų gyvenimas būtų geras.

(Bus daugiau)


Taip atsakė Šventasis Tėvas. 

Kurioje tavo gyvenimo dalyje labiausiai trūksta
ypatingo Jėzaus, Gyvybės Duonos, maisto?

♦♦♦

Panaudota literatūra:
„Bičiulystė su Jėzumi“ -  Amy
Welborn
Katalikų Pasaulio leidinys, 2010

Kristaus Žiburėliai, 2011 vasario 27 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė