Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 26

Kryžiaus kelias vaikams

             Kryžiaus kelias primena mums Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą.  Tai atsitiko prieš daug metų.  Bet visi tie įvykiai mums yra labai svarbūs.

             Kodėl norime prisiminti Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą?  Mes tai darome, kad geriau suprastume kaip labai Kristus mus mylėjo ir šiandien myli.  Per tą meilę Jis susijungė su mumis ir pažadėjo mums amžiną gyvenimą.

             Eidami Kryžiaus kelią, pagalvokime ne tik apie Dievo meilę mums, bet ir apie savo gyvenimą.

† 

I – Kristus teisme

Poncijus Pilotas nuteisė Kristų mirtimi, nors
Jis buvo visai nekaltas.

Kartais žmonės ir mus apkaltina, kai esame
tikrai nekalti.  Turbūt ir tau taip yra buvę.

Kaip tu tada jauteisi?

O kaip Kristus turėjo jaustis? 
Kas darėsi Jo širdyje?

Pagalvok ir tyliai pasakyk Kristui.


II
– Kristus paima kryžių

Kareiviai liepė Kristui nešti sunkų kryžių.

Kai kartais gyvenime turime problemų ar
ir nors mažų sunkumų,
žmonės sako, kad nesame savo kryžių.

Ar žinai, kuris iš tavo draugų ar pažįstamų dabar tokį kryžių turi nešti?

Nupiešk tą žmogų.  O gal tai tu?


III
– Kristus puola pirmą kartą

Daug žmonių atbėgo pažiūrėti,
kaip Kristus nešė kryžių.

             Ką galvoji, žiūrėdamas į Kristų, nešantį kryžių?

Nupiešk žmones, kurie tada ten buvo. 
Kokie buvo jų veidai?

O koks tavo veidas?
Nupiešk save.


IV
– Kristus sutinka savo Motiną

Tenai buvo ir Kristaus Motina. 
Ji atsiskyrė nuo minios ir atėjo prie Kristaus.

Pagalvok, kaip Marija turėjo jaustis.

Ką galėjo Kristus ir Marija pasakyti vienas kitam?

IV – Kristus sutinka savo Motiną

Tenai buvo ir Kristaus Motina.  Ji atsiskyrė nuo minios ir atėjo prie Kristaus.

Pagalvok, kaip Marija turėjo jaustis.

Ką galėjo Kristus ir Marija pasakyti vienas kitam?

             Parašyk, ką jie kalbėjo.


V
– Simonas padeda Kristui

Kareiviai matė, kad Kristus labai pavargo.  Jie liepė Simonui padėti Jam nešti kryžių.

Jei tu būtum ten buvęs, gal ir tau būtų liepę padėti Kristui nešti kryžių.

Ką darytum?  Ar padėtum?

Nupiešk save, nešantį Kristaus kryžių.

VI Veronika padeda Kristui

Viena gera moteris, vardu Veronika, pribėgo prie Kristaus ir skarele nušluostė Jo veidą. Ant skarelės liko Kristaus atvaizdas.

Pagalvok, kaip atrodė Kristus?

Nupiešk Veronikos skarelę su Kristaus atvaizdu.

VII Kristus krenta antrą kartą

Kristus labai pavargo ir krito antrą kartą.

Kaip manai, ko Kristus tada labiausiai norėjo?
Gal atsigerti šalto vandens?

Nupiešk, kaip būtų galima padėti Kristui.

VIII Kristus ramina moteris

Netoli buvo kelios moterys.  Jos buvo Kristaus
draugės ir
Jį labai mylėjo.

Pagalvok, kaip jos jautėsi, matydamos Kristaus kančią.

Nupiešk moteris, kurios matė, kaip Kristus kenčia.

IX – Kristus krenta trečią kartą

Kristus dar labiau pavargo ir vos begalėjo paeiti.
Jis krito trečią kartą.  Jam turbūt atrodė,
kad negalės toliau eiti.

Ar kada nors ir tu panašiai jauteisi?
Ar prašei, kad tau Dievas padėtų?

Parašyk maldą, prašydamas savo dangiškąjį Tėvą,
kad tau padėtų, kai bus labai sunku.

X Kristus yra apnuoginamas

Kristus, kareiviai ir žmonių minia atėjo prie Kalvarijos kalno. Kareiviai nuplėšė nuo Kristaus Jo drabužius.

 

Parašyk, kaip Kristus jautėsi,
kai žmonės su Juo taip elgėsi.

(Pabaiga sekančiam numery)

 

♦♦♦

Tekstą ruošiant pasinaudota:
„Praying and Doing the Stations
of the Cross With Children“ – Diane Abajian  (1980)

Atskiru leidinėliu „Kryžiaus kelias vaikams“ paruošė, surinko, atspaudė ir išleido Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija, 1987 – Cleveland, Ohio

Nihil obstat – Imprimatur    †  Paulius Baltakis, O.F.M.
Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje, Brooklyn, N.Y. 1987 I 18

Paveikslėlius spalvinimui galite pasiimti
ČIA

   

 

Kristaus Žiburėliai, 2011 kovo 13 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė