Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 27

Kryžiaus kelias vaikams (tęsinys)

             Kryžiaus kelias primena mums Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą.  Tai atsitiko prieš daug metų.  Bet visi tie įvykiai mums yra labai svarbūs.

             Kodėl norime prisiminti Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą?  Mes tai darome, kad geriau suprastume kaip labai Kristus mus mylėjo ir šiandien myli.  Per tą meilę Jis susijungė su mumis ir pažadėjo mums amžiną gyvenimą.

             Eidami Kryžiaus kelią, pagalvokime ne tik apie Dievo meilę mums, bet ir apie savo gyvenimą.

† 

XI – Kristus prikalamas prie kryžiaus

Kareiviai prikalė Kristų prie kryžiaus.  Kristus meldė savo dangiškąjį Tėvą: „Tėve, atleisk jiems“.

Ar ir tu turėtum kam nors atleisti?

Parašyk maldelę, prašančią Dievo atleidimo.

  

XII – Kristus miršta

Po trijų valandų Kristus mirė.  Buvo labai liūdna ir dabar mes tą dieną vadiname Didžiuoju Penktadieniu.

Ar manai, kad tai tinkamas pavadinimas?

Parašyk, kodėl penktadienis mums yra prasminga diena.

       

XIII – Kristus nuimamas nuo kryžiaus

Jie nuėmė Kristaus kūną nuo kryžiaus ir paguldė Marijai ant kelių.  Marija prisiminė Jo vaikystę ir jos skruostu nuriedėjo ašara.

Ar pagalvoji, ką Marija tada jautė?
Ar gali ją savo žodžiais suraminti?

Parašyk, ką galvoji.

  

XIV – Kristus palaidojamas

Jie paruošė Kristaus kūną laidotuvėms, susuko Jį į drobulę ir palaidojo.  Jo kapas buvo uoloje, mažame sodelyje.  Ant uolos užrito didelį akmenį.  Kareiviai pasiliko budėti, kad niekas negalėtų įeiti.

Ar žinai, kas atsitiko po dviejų dienų.

Nupiešk Kristaus kapą.

XV – P r i s i k ė l i m a s

Sekmadienį, anksti iš ryto, Kristaus draugai atėjo prie Jo kapo. Jie buvo labai nuliūdę, nes manė, kad jau niekad daugiau Jo nebematys.  Bet kape Kristaus nebuvo. Jie labai nusigando. Vėliau Kristus pasirodė savo draugams.

Pagalvok, ką jie turėjo jausti, pamatę Kristų?

Nupiešk Prisikėlusį Kristų ir nuspalvink paveikslą džiaugsmingomis spalvomis.

Trečią dieną Jėzus prisikėlė iš numirusių. Mes švenčiame
Velykas
 

♦♦♦

Tekstą ruošiant pasinaudota:
„Praying and Doing the Stations
of the Cross With Children“ – Diane Abajian  (1980)

Atskiru leidinėliu „Kryžiaus kelias vaikams“ paruošė, surinko, atspaudė ir išleido Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija, 1987 – Cleveland, Ohio

Nihil obstat – Imprimatur    †  Paulius Baltakis, O.F.M.
Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje, Brooklyn, N.Y. 1987 I 18
 

Paveikslėlius spalvinimui galite pasiimti
ČIA

 

Kristaus Žiburėliai, 2011 kovo 20 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė