Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

_________________________________   __________________________________

Skambėki, žodi! ________________________________________________________

Interneto religinis leidinėlis lietuviams pasaulyje ir Lietuvoje – Nr. 8

 1985 m. buvo paruošta ir šia tema išleista arkivyskupo John F. Whealon studija: “KATALIKO TIKĖJIMAS ŠIŲ DIENŲ PASAULYJE”.

„Skambėki, žodi“ leidinėlyje spausdiname ištraukas iš šios studijos.

***
MŪSŲ GYVENIMAS
(Tęsinys)

KODĖL BŪTI KATALIKU?
(Skyriaus tęsinys iš praeito numerio)

            Katalikų Bažnyčios istorija siekia Kristaus ir Apaštalų laikus.  Ji ezgistuoja jau virš 2000 metų ir per tą laiką skelbia Evangelijos mokslą ir siekia žmonių šventumo bei panašumo į Kristų.  Katalikų Bažnyčios struktūra taip pat remiasi pačiu pirmuoju Kristaus planu: jos vyskupai yra apaštalų įpėdiniai.  Vyskupas, kuris tapo Petro įpėdiniu (Romos vyskupu) dar ir dabar tebėra visos Bažnyčios Ganytojas.

            Kokios yra tos ypatingos Katalikų Bažnyčios savybės?  Jų yra trys.  Pirmoji – istorinis ryšys su apaštalais ir Kristumi.  Antra – įgaliojimas mokyti, pradedant Romos vyskupu (Popiežiumi) ir kitais vyskupais, idant katalikas tikrai žinotų, ką reiškia tikėti.  Trečia – septyni Sakramentai.  Tai ypatinga pagalba siekiant šventesnio gyvenimo.

            Katalikų Bažnyčia yra sena institucija.  Ji nešė ir neša dvidešimties šimtmečių istorijos naštą.  Nežiūrint visų sunkumų, ji skelbė Kristaus Evangeliją visame pasaulyje.  Ji išaugino daug didžių šventųjų ir popiežių – o taip pat ir apsivylimų bei nepasisekimų.  Tai seniausia Krikščioniška Bažnyčia, bet tam tikra prasme ir pati jauniausia, ne taip seniai Vatikano II-jo suvažiavimo atnaujinta.

            Bet žmogus neturėtų tapti kataliku dėl to, kad jam kas nors Katalikų Bažnyčioje patinka ar nepatinka.  Tuo pačiu ruožtu žmogus nepasilieka Katalikų Bažnyčios nariu, nes jam patinka kaip joje yra tvarkomasi, arba iš jos pasitraukia, nes jam kas nors Bažnyčios tvarkoje nepatinka.  Žmogus turi būti kataliku iš įsitikinimo.  Ypatingos reikšmės yra Bažnyčios tvirtinimas, kad ji yra tikra – turinti tiesos pilnatvę.  Šiems savo tvirtinimams paremti, Katalikų Bažnyčia kviečia mus naudoti Dievo mums duotą protą, skaityti ir studijuoti Naująjį Testamentą, domėtis istorija ir rasti atsakymą savo gyvenimo svarbiausiems klausimams.

            Čia nebuvo pateiktos ištisos citatos iš Naujojo Testamento, nes jų gausa gal per daug apstulbintų.  Bet jos visos randasi Naujajame testamente: šv. Mato Evangelijoj, 16, 18 ir 28 perskyrimuose; šv. Morkaus Evangelijoje, 16 perskyrime; šv. Luko Evangelijoje, 22 perskyrime, ir šv. Jono Evangelijoje, 14 ir 21 perskyrimuose.  Taip pat Apaštalų Darbuose, 1 ir 5 perskyrime; Pirmajame laiške korintiečiams, 12 perskyrime; Laiške kolosiečiams, 1 perskyrime; ir ypatingai Laiške efeziečiams, 1, 2, 4 ir 5 perskyrimuose.

            Kodėl turėtume priklausyti Romos Katalikų Bažnyčiai?  Paprastais žodžiais tariant – todėl, kad Naujojo Testamento ir iistorijos šviesoje, ją įkūrė ir jos mokslui pagrindą davė mūsų Viešpats, Jėzus Kristus.


KOKS YRA PAGRINDINIS KATALIKŲ
TIKĖJIMO MOKSLAS?

            Tarkime, kad ieškote savo asmeniško gyvenimo filosofijos.  Žinote, kad yra Dievas.  Esate pasiruošęs priimti Jėzų Kristų kaip Dievo pasiuntinį, kuris atnešė „Gerąją Naujieną“ apie tikrąją gyvenimo ir mirties prasmę.  Apžvelgęs ir palyginęs daug religijų ir daug krikščioniškų religijų, priėjote išvados, kad Katalikų Bažnyčia vykdo Kristaus planą bei Dievo valią jūsų gyvenime.  

             
Sekantis žingsnis yra lengvas.  Reikia tik sužinoti, ką moko Katalikų Bažnyčia.  Jau esate pasiruošęs tikėti, nes žinote, kad Bažnyčia turi autoritetą ir užtikrinimą mokyti tiesą.

            Nereikia leistis sau įsipainioti į komplikacijas.  Pagrindinis Bažnyčios mokslas gali būti pristatytas labai paprastai, arba daug detaliau ir giliau, kai pradedame studijuoti teologiją.  Reikėtų šį mokslą toliau studijuoti.   Katalikų tikėjimą reikia suprasti ir jame augti.  Bet niekad nereikia užmiršti tos paprastutės ir gražios tiesos, kurią galima net ir vaikui suprantamais žodžiais išsakyti.

            Paprastai tariant – yra Dievas, kuris viską sutvėrė ir mus myli.  Yra vienas Dievas, bet jis yra triasmenis: Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia.  Dievas Sūnus atėjo į šį pasaulį ir mus išgelbėjo.  Jis gimė, gyveno, kentėjo, mirė ir prisikėlė iš kapo.  Jėzus Kristus, Dievas-žmogus, steigė savo Bažnyčią, kad Jo pasekėjai galėtų skleisti Jo mokslą ir prisiminimą.  Savo gyvenimu įrodome savo dėkingumą – tikėdami, kad tai ką Dievas sako yra tiesa ir darydami tai, ką Dievas liepia mums daryti.

            Bet suaugusiems reikia tokių pagrindinių tiesų sąrašo.  Yra vienas „senas“ sąrašas, vadinamas Apaštalų Išpažinimu.  Panašus išpažinimas, datuotas 325 A.D., yra kalbamas kiekvieno sekmadienio mišiose.  Todėl yra lengva surasti ir pastudijuoti pagrindinius katalikų tikėjimo punktus.

            1971 m. Vatikanas išleido „General Catechetical Directory“.  Ten randasi visas pagrindinis katalikų tikėjimo mokslas.

            Viso yra 25 tokie tikėjimo mokslo punktai.  Katalikui toks sąrašas gali būti labai naudingas – pagal jį galime patikrinti savo žinias ir supratimą.  Jei po keivieno galime sakyti „Taip“, tai reiškia, kad katalikų tikėjimą neblogai suprantame.
                                                                                                               
  (Bus daugiau)

►▼◄

Ištrauka iš Kahlil Gibran poetinio rinkinio „Jėzus, Žmogaus Sūnus“
Apie Kristų pasakoja Petras,  Jo laikų žmogus

            Kartą Kapernaume mano Viešpats ir mano Mokytojas kalbėjo:
           Tavo artimas yra tavo antrasis „aš“, gyvenantis kitoje sienos pusėje. 
            Kai vienas kitą suprantame, visos sienos sugriūva.

O kas žino, gal tavo artimas yra tik geresenis „tu“ kitame kūne.
            Todėl mylėk jį kaip save patį. 
            Jis taip pat apreiškia Aukščiausiąjį, kurio tu nepažįsti.

            Tavo artimas yra laukas, kuriame žaliu drabužiu teka tavo vilties šaltinis.  Ir tavo
            žiemų troškimai svajoja apie sniegu apdengtas aukštumas

                                    Tavo artimas yra veidrodis, kuriame tu pamatysi džiaugsmu
                                    išpuoštą savo veidą, kurio tu pats niekad nepažinojai; tame
                                    veidrodyje tu pamatysi liūdesį, kuriuo niekad nesidalinai.
                                    Aš norėčiau, kad tu mylėtum savo artimą, kaip aš tave mylėjau.

            Tada aš jo paklausiau: kaip galiu mylėti artimą, kuris nemyli manęs? 
            Kaip galiu mylėti artimą, kuris geidžia mano turto ir man pavydi?

                                    Ir Jis atsakė: Kai tu ari dirvą ir tavo tarnas seka tave ir beria
                                    žemėn sėklas, ar sustojęs ir pažvelgęs atgalios tu pavarytum šalin
                                   žvirblį, kuris sulesė keletą sėklelių?  Jei tu taip padarytum būtum                                     nevertas savo pjūties derliaus.

            Išgirdęs šiuos Kristaus žodžius, aš susigėdau ir nutilau
           
Bet aš nebijojau, nes Jis man šypsojosi.

►▼◄

Skambėki, žodi“, 2009 vasario 1 d._________________________________________________________________________


„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė