Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji
Į pradinį puslapį Mūsų gyvenimas - Įvadas
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19
Dvasinis problemų sprendimas  #22 Sūnus palaidūnas #20  #21 Lietuvos Madonų globoj #23

2009, 2010 ir 2011  apmąstymų turinys                2012 apmastymų turinys              2013 apmąstymų turinys            
2014
apmąstymų turinys

Apmąstymai  iš Vilniaus 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
"Word" dokumentas 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
.pdf dokumentas 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Apmąstymai  iš Vilniaus 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
"Word" dokumentas 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
.pdf dokumentas 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

_______________________ ____________________

  Turinys
2013 apmąstymų turinys

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 gruodžio 30 d.

Atsigaivinti dvasioje Malda ir gyvenimas
Mes esame laisvi Priklausymas
Tikėjimo kelionėje Išmintingas atsakymas
Malda žiūrint į dvidešimt dolerių Meilės kelias
Mylimasis Sūnus Vienas iš mūsų
Jėzus – mūsų brolis Pašaukti laisvei
Gyvoji viltis Gamta skatina bendrauti su Tėvu
Malda ir susitikimai su žmonėmis Padėk man tarti „Taip“
Atradimas Atvira širdimi
Melstis tyloje Kai Jėzus pamokslą sakė
Apie Kristų pasakoja Petras, jo laikų žmogus Dėkingumo ir dalinimosi keliu
Pasitikėjimas Dievu Maldos ypatybės
Tamsa DIDŽIOJI DOVANA
Draugystė Malda už kitus
Apie Kristų pasakoja Lukas, jo laikų žmogus Visagalio valia – laisvas žmogus        
VASARIO 16-TOJI  -  IR MES Apie Kristų pasakoja Petras, jo laikų žmogus
JÚsus Christ m’a donnÚ rendez-vous Nustatome kryptį
Dvasios vedamas Siauri vartai
Dvigubas regėjimas Kaltė
Amžino atsinaujinimo keliu Apie Kristų pasakoja Piloto žmona...
Kristaus kančios apmąstymas Dievas mus myli – Dievas mane myli
Jo revoliucija Šv. Tomo Akviniečio malda
Kunigas ir jo paukštis Septyni paskutiniai žodžiai -I
Ramybėj ir tyloj maldauti širdimi... Verbų sekmadienis – Kančios istorija pagal Morkų
Septyni paskutiniai žodžiai-VI Apie Kristų pasakojo Zachiejus – Jo laikų žmogus
Prisikėlusio Kristaus artumas Jie tikėjo
Apie Jėzų pasakoja Pilypas, Jo laikų žmogus Besikartojanti išganymo drama
PRISIKELTI NAUJAM GYVENIMUI Dieviško gailestingumo sekmadienis
Jis jiems pasirodo... Iš „Jėzaus gyvenimas“
Ar Jėzus tarp mūsų? TIKĖJIMO ATNAUJINIMAS
Kiekvieną sekmadienį švenčiame Velykas Mintys prie Velykų lelijų...
Gerojo Ganytojo globoje Pasakoja Pietų Libano ganytojas, Jėzaus laikų žmogus
Ištrauka iš Michel Quoist knygos  „Maldos“ Žiemos šalčius peržengianti meilė
DIEVAS – MŪSŲ BŪTIES PAGRINDAS Kalbėk mums apie Religiją
Tolumos ir artumos Šeštinės
Dalyviai naujoj kūrinijoj Sekminės...
Lincolno portretas Tarp dangaus ir žemės
Žmogus ir jo kaktusas 100 maldų nemokantiems melstis -I
Gėrio ir blogio lenktynėse Meilės ir padėkos malda
100 maldų nemokantiems melstis -II Gyvenimo duona
Išdalinkim save Ar padės tai mano sutinusioms kojoms?
Magnificat – Kasdieniai skaitymai 100 maldų nemokantiems melstis III
Į Tikėjimo metų kelionę Tikėjimo metų ikona – Kristus pantokratas
Mokytojau, paaiškink mums Kodėl jiems kalbi palyginimais?
100 maldų nemokantiems melstis - Meilė Jei Dievas už mus...
Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje 100 maldų nemokantiems melstis - IV
Akmuo rankoje Kaip išlaikyti pusiausvyrą
Iš kur mums imti dykumoje tiek duonos, kad galėtume pasotinti šitokią minią? 100 maldų nemokantiems melstis
Gera valia Kas parodys kelią?
Kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? 100 maldų nemokantiems melstis
Įsiklausyti tyloje Kaip išlaikome gyvybę?
Tai kas galės būti išgelbėtas? 100 maldų nemokantiems melstis - V
Nuo mazgo iki maldos kilimėlio Kai amžinybė nusišypso...
Jėzaus Kristaus Pasaulio Karaliaus šventė Palaimintas esi
Apie Jėzų pasakojo Rumanas, graikų poetas,
Jėzaus laikų žmogus
Kūrybiniu keliu
Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. kas mums bus už tai? 100 maldų nemokantiems melstis -VI
Niekas nevyksta „kaip iš pypkės“ Atspindėti tikrąsias vertybes
Kaip galėjo tas figmedis taip ūmai nudžiūti? 100 maldų nemokantiems melstis - Viltis
Šviesa tamsoje Kelias į pilnutinį gyvenimą
Palaimintas būsi ir tu... Gyvulių tvartelis ir Kūčios

Džiaugsmo ir vilties versmė

Kalėdos
Seku Tave Šventoji Šeima
Jėzus atrandamas šventykloje Ateik ir pabūk kartu

♦♦♦

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kunGediminas Kijauskas, S.J– Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė